Publications

Emerging


2021

 • Yitu Wang, Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Fan Chen, Guohao Dai, Yu Wang, Hai “Helen” Li, Yiran Chen, ReRec: In-ReRAM Acceleration with Access-Aware Mapping for Personalized Recommendation , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2021.
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang, Yufei Ding and Yuan Xie, Efficient Sparse Matrix Kernels based on Adaptive Workload-Balancing and Parallel-Reduction , in ACM Student Research Competition 2020-2021, 2021. pdf
 • Kaizhong Qiu, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Hanbo Sun, Yu Wang, Huanzhong Yang, MNSIM-TIME: Performance Modeling Framework for Training-In-Memory Architectures , in 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), 2021. pdf
 • Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Shulin Zeng, Kaizhong Qiu, Yu Wang, Huazhong Yang, Reliability-Aware Training and Performance Modeling for Processing-In-Memory Systems , in The 26th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2021), 2021. pdf slide

2020

 • Yi Cai, Xiaoming Chen, Lu Tian, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Secure NVM-based in-Memory Neural Network Computing by Sparse Fast Gradient Encryption , in Transactions on Computers, 2020. pdf
 • Yi Cai, Yujun Lin, Lixue Xia, Xiaoming Chen, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Long Live TIME: Improving Lifetime and Security for NVM-based Training-In-Memory Systems , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.39, No.12, 2020, pp.4707 - 4720. pdf
 • Zhilin Xu, Jincheng Yu, Chao Yu, Hao Shen, Yu Wang, Huazhong Yang , CNN-based Feature-point Extraction for Real-time Visual SLAM on Embedded FPGA , 2020. pdf
 • Ziqian Wan, Guohao Dai, Yun Joon Soh, Jishen Zhao, Yu Wang, An Order Sampling Processing-in-Memory Architecture for Approximate Graph Pattern Mining , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020.
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Kaizhong Qiu, Lixue Xia, Gokul Krishnan, Guohao Dai, Dimin Niu, Xiaoming Chen, X. Sharon Hu, Yu Cao, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, MNSIM 2.0: A Behavior-Level Modeling Tool for Memristor-based Neuromorphic Computing Systems , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020. pdf
 • Jincheng Yu, Feng Gao, Jianfei Cao, Chao Yu, Zhaoliang Zhang, Zhengfeng Huang, Yu Wang and Huazhong Yang, CNN-based Monocular Decentralized SLAM on embedded FPGA , to appear in Reconfigurable Architectures Workshop, 2020. pdf
 • Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, An Energy-Efficient Quantized and Regularized Training Framework For Processing-In-Memory Accelerators , in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference(ASP-DAC 2020), 2020. pdf
 • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, INCA: INterruptible CNN Accelerator for Multi-tasking in Embedded Robots , in Design Automation Conference (DAC), 2020. pdf slide
 • Minhui Zou, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Junlong Zhou, Chengliang Wang, Yu Wang, Security Enhancement for RRAM Computing System through Obfuscating Crossbar Row Connections , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2020. pdf

2019

 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yuze Chi, Jishen Zhao, Guangyu Sun, Yongpan Liu, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, GraphH: A Processing-in-Memory Architecture for Large-scale Graph Processing , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.38, No.4, 2019, pp.640-653. pdf
 • Liying Xu, Rui Yuan, Zhenhua Zhu, Keqin Liu, Zhaokun Jing, Yimao Cai, Yu Wang, Yuchao Yang, Ru Huang, Memristor-Based Efficient In-Memory Logic for Cryptologic and Arithmetic Applications , in Advanced Materials Technologies, vol.4, No.7, 2019, pp.1900212. pdf
 • Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Low Bit-width Convolutional Neural Network on RRAM , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019. pdf
 • Guohao Dai,Tianhao Huang,Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, HyVE: Hybrid Vertex-Edge Memory Hierarchy for Energy-Efficient Graph Processing , in IEEE Transactions on Computers (ToC), vol.68, No.8, 2019, pp.1131-1146. pdf
 • Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Jialong Liu, Liying Xu, Xiaoming Chen, Yuchao Yang, Yu Wang and Huazhong Yang, A General Logic Synthesis Framework for Memristor-based Logic Design , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019. pdf
 • Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang, HDC-IM: Hyperdimensional Computing In-Memory Architecture based on RRAM , 2019. pdf slide
 • Guohao Dai,Tianhao Huang,Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, GraphSAR: A Sparsity-Aware Processing-in-Memory Architecture for Large-Scale Graph Processing on ReRAMs , in Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019, pp.120-126. pdf
 • Jilan Lin, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Yuan Xie, Learning the Sparsity for ReRAM: Mapping and Pruning Sparse Neural Network for ReRAM based Accelerator , in Proceedings of the 24th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019. pdf
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yujun Lin, Guohao Dai, Lixue Xia, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, A Configurable Multi-Precision CNN Computing Framework Based on Single Bit RRAM , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.56. pdf slide
 • Yi Cai, Xiaoming Chen, Lu Tian, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Secure in-Memory Neural Network Computing by Sparse Fast Gradient Encryption , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019. pdf

2018

 • Yuliang Sun, Yu Wang, Huazhong Yang, Bidirectional Database Storage and SQL Query Exploiting RRAM-based Process-in-Memory Structure , in ACM Transactions on Storage (TOS), vol.14, No.1, 2018, pp.8:1-8:19.
 • Jincheng Yu, Guangjun Ge, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Kaiyuan Guo, Yu Wang and Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-layer CNN Accelerator For Fast Detection on FPGA , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.11(3), No.22, 2018. pdf
 • Haixiao Du, Mingrui Xia, Kang Zhao, Xuhong Liao, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, PAGANI Toolkit: Parallel graph-theoretical analysis package for brain network big data , in Human brain mapping, vol.1, No.17, 2018. pdf
 • Lixue Xia, Wenqin Huangfu, Tianqi Tang, Xiling Yin, Krishnendu Chakrabarty, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, Stuck-at Fault Tolerance in RRAM Computing Systems , in IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (JETCAS), vol.8, No.1, 2018, pp.102-115. pdf
 • Kaiyuan Guo, Lingzhi Sui, Jiantao Qiu, Jincheng Yu, Junbin Wang, Song Yao, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Angel-Eye: A Complete Design Flow for Mapping CNN onto Embedded FPGA , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.37, No.1, 2018, pp.35-47. pdf
 • Lixue Xia, Boxun Li, Tianqi Tang, Peng Gu, Pai-yu Chen, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, MNSIM: Simulation Platform for Memristor-based Neuromorphic Computing System , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.37, No.5, 2018, pp.1009-1022. pdf
 • Yujun Lin, Song Han, Huizi Mao, Yu Wang, Bill Dally, Deep Gradient Compression: Reducing the Communication Bandwidth for Distributed Training , to appear in International Conference on Learning Representations, 2018.
 • Mengyun Liu, Lixue Xia, Yu Wang, Krishnendu Chakrabarty, Fault Tolerance for RRAM-Based Matrix Operations , to appear in International Test Conference (ITC), 2018. pdf
 • Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Ming Cheng, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang, Training Low Bitwidth Convolutional Neural Networks on RRAM , in Proceedings of the 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2018, pp.117-122. pdf
 • Yi Cai, Yujun Lin, Lixue Xia, Xiaoming Chen, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Long Live TIME: Improving Lifetime for Training-In-Memory Engines by Structured Gradient Sparsification , in Design Automation Conference (DAC), 2018. pdf
 • Keni Qiu, Weiwen Chen, Yuanchao Xu, Lixue Xia, Yu Wang, Zili Shao, A Peripheral Circuit Reuse Structure Integrated with a Retimed Data Flow for Low Power RRAM Crossbar-based CNN , in DATE, 2018, pp.1057-1062. pdf
 • Jilan Lin, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yi Cai, Hui Gao, Ming Cheng, Xiaoming Chen, Yu Wang and Huazhong Yang, Rescuing Memristor-based Computing with Non-linear Resistance Levels , in DATE 2018, 2018, pp.407-412. pdf
 • Jincheng Yu, Kaiyuan Guo, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Yu Wang, and Huazhong Yang, Real-time object detection towards high power efficiency , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2018, pp.704-708. pdf
 • Mengyun Liu, Lixue Xia, Yu Wang, Krishnendu Chakrabarty, Design of Fault-Tolerant Neuromorphic Computing Systems , in European Test Symposium, 2018.
 • Yuanhui Ni, Keni Qiu, Weiwen Chen, Lixue Xia, Yu Wang, Low Power Driven and Multi-CLP aware Loop Tiling for RRAM Crossbar-based CNN , in ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC), 2018.

2017

 • Albert Lee, Chieh-Pu Lo, Chien-Chen Lin, Wei-Hao Chen, Kuo-Hsiang Hsu, Zhibo Wang, Fang Su, Zhe Yuan, Qi Wei, Ya-Chin King, Chrong-Jung Lin, Hochul Lee, Pedram Khalili Amiri, Kang-Lung Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, Yongpan Liu, Meng-Fan Chang, A ReRAM-Based Nonvolatile Flip-Flop With Self-Write-Termination Scheme for Frequent-OFF Fast-Wake-Up Nonvolatile Processors , in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.52, No.8, 2017, pp.2194-2207. pdf
 • Kaiyuan Guo, Song Han, Song Yao, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, Software–Hardware Codesign for Efficient Neural Network Acceleration , in IEEE Micro, vol.37, No.2, 2017, pp.18-25. pdf
 • Miao Hu, Yiran Chen, J. Joshua Yang, Yu Wang, Hai Helen Li, A Compact Memristor-Based Dynamic Synapse for Spiking Neural Networks , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , vol.36, No.8, 2017. pdf
 • Shuchang Zhou, Yuzhi Wang, He Wen, Qinyao He, Yuheng Zou, Balanced quantization: An effective and efficient approach to quantized neural networks , in Journal of Computer Science and Technology, vol.32, No.4, 2017, pp.667-682. pdf
 • Wenqin Huangfu, Lixue Xia, Ming Cheng, Xilin Yin, Tianqi Tang, Boxun Li, Krishnendu Chakrabarty, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, Computation-Oriented Fault-Tolerance Schemes for RRAM Computing Systems , in Proceedings of the 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2017, pp.794-799. pdf slide
 • Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Binary Convolutional Neural Network on RRAM , in Proceedings of the 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2017, pp.782-787. pdf slide
 • Kang Zhao, Haixiao Du, Yu Wang., A GPU-accelerated Framework for Fast Mapping of Dense Functional Connectomes , in The Second International Conference on Neuroscience and Cognitive Brain Information, accepted as a full paper, 2017. pdf
 • Lixue Xia, Mengyun Liu, Xuefei Ning, Krishnendu Chakrabarty, Yu Wang, Fault-Tolerant Training with On-Line Fault Detection for RRAM-Based Neural Computing Systems , in DAC, 2017. pdf
 • Ming Cheng, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, TIME:A Training-in-memory Architecture for Memristor-based Deep Neural Network , in Design Automation Conference (DAC), 2017, pp.26:1-26:6. pdf slide
 • Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally, ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Compressed LSTM on FPGA , in ACM International Symposium on FPGA, 2017, pp.75-84. pdf
 • Wei-Hao Chen, Win-San Khwa, Jun-Yi Li, Wei-Yu Lin1, Huan-Ting Lin, Yongpan Liu, Yu Wang, Huaqiang Wu, Huazhong Yang, Meng-Fan Chang, Circuit Design for Beyond Von Neumann Applications Using Emerging Memory: From Nonvolatile Logics to Neuromorphic Computing , in International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2017, pp.23-28. pdf
 • Fang Su, Wei-Hao Chen, Lixue Xia, Chieh-Pu Lo, Tianqi Tang, Zhibo Wang, Kuo-Hsiang Hsu, Ming Cheng, Jun-Yi Li, Yuan Xie, Yu Wang, Meng-Fan Chang, Huazhong Yang, Yongpan Liu, A 462GOPs/J RRAM-Based Nonvolatile Intelligent Processor for Energy Harvesting IoE System Featuring Nonvolatile Logics and Processing-In-Memory , in IEEE Symposium on VLSI Circuits (VLSIC), 2017. pdf

2016

 • Boxun Li, Peng Gu, Yu Wang, Huazhong Yang, Exploring the Precision Limitation for RRAM-based Analog Approximate Computing , in IEEE Design & Test (D&T), vol.33, No.1, 2016, pp.51-58. pdf
 • Xiaoxiao Liu, Mengjie Mao, Beiye Liu, Boxun Li, Yu Wang, Hao Jiang, Mark Barnell, Qing Wu, Jianhua Yang, Hai Li, and Yiran Chen,, Harmonica: A Framework of Heterogeneous Computing Systems With Memristor-Based Neuromorphic Computing Accelerators , in IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—I: REGULAR PAPERS, 2016. pdf
 • Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Jun Yao, Yu Wang, Towards Real-Time Object Detection on Embedded Systems , in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2016. pdf
 • Lixue Xia, Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Xiling Yin, Wenqin Huangfu, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang, Technological Exploration of RRAM Crossbar Array for Matrix-Vector Multiplication , in Journal of Computer Science and Technology (JCST), vol.31, No.1, 2016, pp.3-19. pdf
 • Deming Zhang, Lang Zeng, Mengxing Wang, Youguang Zhang, Jacques-Olivier Klein, Yu Wang, and Weisheng Zhao, All-Spin Artificial Neural Network based on Compound Spintronic Synapse and Neuron , in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 2016. pdf
 • Yu Wang, Lixue Xia, Ming Cheng, Tianqi Tang, Boxun Li, Huazhong Yang, RRAM Based Learning Acceleration , in Compliers, Architectures, and Sythesis of Embedded Systems (CASES) invited talk, 2016, pp.1-2. pdf
 • Lixue Xia, Tianqi Tang, Wenqin Huangfu, Ming Cheng, Xiling Yin, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Switched by Input: Power Efficient Structure for RRAM-based Convolutional Neural Network , in Design Automation Conference (DAC), 2016, pp.125:1-125:6. pdf slide
 • Lixue Xia, Boxun Li, Tianqi Tang, Peng Gu, Xiling Yin, Wenqin Huangfu, Pai-Yu Chen, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Yuan Xie and Huazhong Yang, MNSIM: Simulation Platform for Memristor-based Neuromorphic Computing System , in DATE, 2016, pp.469-474. pdf slide
 • Jiantao Qiu, Jie Wang, Song Yao, Kaiyuan Guo, Boxun Li, Erjin Zhou, Jincheng Yu, Tianqi Tang, Ningyi Xu, Sen Song , Yu Wang, Huazhong Yang, Going Deeper with Embedded FPGA Platform for Convolutional Neural Network , in ACM International Symposium on FPGA, 2016, pp.26-35. pdf slide
 • Sicheng Li, Yu Wang, Hai Li, A Data Locality-aware Design Framework for Reconfigurable Sparse Matrix-Vector Multiplication Kernel , in International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 2016, pp.1-8. pdf
 • Ping Chi, Shuangchen Li, Cong Xu, Tao Zhang, Jishen Zhao, Yongpan Liu, Yu Wang, Yuan Xie, PRIME: A Novel Processing-in-memory Architecture for Neural Network Computation in ReRAM-based Main Memory , in The 43rd ACM/IEEE International Symposium on Computer Architecture, 2016, pp.1-14. pdf
 • Yu Wang, Lixue Xia, Tianqi Tang, Boxun Li, Song Yao, Ming Cheng, Huazhong Yang, Low Power Convolutional Neural Networks on a Chip , in ISCAS, 2016, pp.129-132. pdf slide
 • Yongpan Liu, Zhibo Wang, Albert Lee, Fang Su, Chieh-Pu Lo, Zhe Yuan, Chien-Chen Lin , Qi Wei,Yu Wang, and Ya-Chin King, Chrong-Jung Lin, Pedram Khalili, Kang-Lung Wang, Meng-Fan Chang, Huazhong Yang, 4.7 A 65nm ReRAM-enabled nonvolatile processor with 6× reduction in restore time and 4× higher clock frequency using adaptive data retention and self-write-termination nonvolatile logic , in 2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2016, pp.84-86. pdf
 • Kaiyuan Guo, Lingzhi Sui, Jiantao Qiu, Song Yao, Song Han, Yu Wang and Huazhong Yang, Angel-Eye: A Complete Design Flow for Mapping CNN onto Customized Hardware , in IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2016, pp.24-29. pdf
 • Haixiao Du, Minhui Ouyang, Cong Gao, Bo Hong, Huazhong Yang, Yu Wang, Hao Huang, Line propagation based on FDT probabilistic tracking (LPFPT) , in 2016 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, accepted as a poster, 2016. pdf slide
 • Kang Zhao, Haixiao Du, Mingrui Xia, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, PAGANI Toolkit: Parallel Computing Package for Fast Network Analyses of Brain Connectomes , in 2016 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, accepted as a poster, 2016. pdf slide

2015

 • Haixiao Du, Xuhong Liao, Mingrui Xia, Qixiang Lin, Gushu Li, Yuze Chi, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, Test-Retest Reliability of Graph Metrics in High-Resolution Functional Connectomics: A Resting-State Functional MRI Study , in CNS Neuroscience & Therapeutics, vol.21, No.10, 2015, pp.802-816. pdf
 • Boxun Li, Peng Gu, Yi Shan, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, RRAM-based Analog Approximate Computing , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.34, No.12, 2015, pp.1905-1917. pdf
 • Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang, Technological Exploration of RRAM Crossbar Array For Matrix-Vector Multiplication , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.106-111. pdf
 • Lixue Xia, Rong Luo, Bin Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, An Accurate and Low Cost PM2.5 Estimation Method Based on Artificial Neural Network , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.190-195. pdf
 • Boxun Li, Lixue Xia, Peng Gu, Yu Wang, and Huazhong Yang, Merging the interface: Power, area and accuracy co-optimization for RRAM crossbar-based mixed-signal , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.13:1-13:6. pdf
 • Xiaoxiao Liu, Mengjie Mao, Beiye Liu, Boxun Li, Hao Jiang, Yu Wang, Mark Barnell, Qing Wu, J. Joshua, Reno: A Highly-efficient Reconfigurable Neuromorphic Computing Accelerator Design , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.1-6. pdf
 • Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Rong Luo, Yu Wang, Yiran Chen, Huangzhong Yang, Spiking Neural Network with RRAM : Can We Use it for Real-World Application? , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2015, pp.860-865. pdf
 • Sicheng Li, Chunpeng Wu, Boxun Li, Yu Wang, Qinru Qiu and Hai Li, FPGA Acceleration for Recurrent Neural Network Language Model , in Proceedings of the IEEE 23rd Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2015, pp.111-118. pdf
 • Yu Wang, Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Peng Gu, Hai Li, Yuan Xie, Huazhong Yang, Energy Efficient RRAM Spiking Neural Network for Real Time Classification , in Proceedings of the 25th Edition on Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2015, pp.189-194. pdf
 • Yung-Hsiang Lu, Alan M. Kadin, Alexander C. Berg, Thomas M. Conte, Erik P. DeBenedictis, Rachit Garg, Ganesh Gingade, Bichlien Hoang, Yongzhen Huang, Boxun Li, Jingyu Liu, Wei Liu, Huizi Mao, Junran Peng, Tianqi Tang, Elie K. Track, Jingqiu Wang, Tao Wang, Yu Wang, Jun Yao, Rebooting Computing and Low-Power Image Recognition Challenge , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2015, pp.927-932. pdf
 • Shimeng Yu, Pai-Yu Chen, Yu Cao, Lixue Xia, Yu Wang, Huaqiang Wu, Scaling-up Resistive Synaptic Arrays for Neuro-inspired Architecture: Challenges and Prospect , in IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2015, pp.451-454. pdf
 • Chao Zhang, Guangyu Sun, Xian Zhang, Weiqi Zhang, Weisheng Zhao, Tao Wang, Yun Liang, Yongpan Liu, Yu Wang, Jiwu Shu, Hi-fi Playback: Tolerating Position Errors in Shift Operations of Racetrack Memory , in Proceedings of the 42nd ACM/IEEE International Symposium on Computer Architecture (ISCA), 2015, pp.694-706. pdf
 • Shuangchen Li, Ang Li, Yuan Zhe, Yongpan Liu, Peng Li, Guangyu Sun, Yu Wang, Huazhong Yang, Yuan Xie, Leveraging Emerging Nonvolatile Memory in High-Level Synthesis with Loop Transformations , in International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), 2015, pp.61-66. pdf

2014

 • Hong Zhang, Xue Feng, Boxun Li, Yu Wang, Kaiyu Cui, Fang Liu, Weibei Dou, and Yidong Huang, Integrated photonic reservoir computing based on hierarchical time-multiplexing structure , in Optical Express, vol.22, No.25, 2014, pp.31356-31370. pdf
 • Boxun Li, Yuzhi Wang, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Training itself: Mixed-signal training acceleration for memristor-based neural network. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.361-366. pdf
 • Miao Hu, Yu Wang, Qinru Qiu, Yiran Chen, Hai Li, The stochastic modeling of TiO2 memristor and its usage in neuromorphic system design. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.831-836. pdf
 • Boxun Li, Yu Wang, Yiran Chen, Hai Helen Li, Huazhong Yang, ICE: inline calibration for memristor crossbar-based computing engine , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-4. pdf
 • Yu Wang, Boxun Li, Rong Luo, Yiran Chen, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Energy efficient neural networks for big data analytics , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-2. pdf
 • Boxun Li,Erjin Zhou,Bo Huang,Jiayi Duan,Yu Wang,Ningyi Xu,Jiaxing Zhang,Huazhong Yang, Large Scale Recurrent Neural Network on GPU , in Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2014, pp.4062 - 4069. pdf
 • Tianqi Tang, Rong Luo, Boxun Li, Hai Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Energy Efficient Spiking Neural Network Design with RRAM Devices , in Proceedings of the 14th International Symposium on Integrated Circuits (ISIC), 2014, pp.268 - 271. pdf

2013

 • Yu Wang, Haixiao Du, Mingrui Xia, Ling Ren, Mo Xu, Teng Xie, Gaolang Gong, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Yong He, A Hybrid CPU-GPU Accelerated Framework for Fast Mapping of High-Resolution Human Brain Connectome , in PloS one, vol.8, No.9, 2013, pp.e62789. pdf
 • Boxun Li, Yi Shan, Miao Hu, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Memristor-based approximated computation , in Proceedings of the International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), 2013, pp.242-247. pdf

2012

 • Brahim Betkaoui, Yu Wang, David B Thomas, Wayne Luk, A reconfigurable computing approach for efficient and scalable parallel graph exploration , in Proceedings of the IEEE 23rd International Conference on Application-Specific Systems, Architectures and Processors (ASAP), 2012, pp.8-15. pdf
 • Brahim Betkaoui, Yu Wang, David B Thomas, Wayne Luk, Parallel FPGA-based all pairs shortest paths for sparse networks: A human brain connectome case study , in Proceedings of 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), 2012, pp.99-104. pdf
 • Mo Xu, Xiaorui Zhang, Yu Wang, Ling Ren, Ziyu Wen, Yi Xu, Gaolang Gong, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Probabilistic brain fiber tractography on gpus , in Proceedings of the IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops PhD Forum (IPDPSW), 2012, pp.742-751. pdf

2011

 • Sheng-Qing Shi, Kai Chen, Yu Wang, Rong Luo, Node importance analysis in complex networks based on hardware computing , in Dianzi Yu Xinxi Xuebao (Journal of Electronics and Information Technology), vol.33, No.10, 2011, pp.2536-2540.
 • Yu Wang, Mo Xu, Ling Ren, Xiaorui Zhang, Di Wu, Yong He, Ningyi Xu, Huazhong Yang, A heterogeneous accelerator platform for multi-subject voxel-based brain network analysis , in Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2011, pp.339-344. pdf

2010

 • Yu Wang, Yong He, Yi Shan, Tianji Wu, Di Wu, Huazhong Yang, Hardware computing for brain network analysis , in Proceedings of the 2nd Asia Symposium on Quality Electronic Design (ASQED), 2010, pp.219-222. pdf

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University