Publications

Algorithm


2020

 • Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture , in https://arxiv.org/abs/2003.10375, 2020. pdf
 • Kai Zhong, Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Shulin Zeng, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Towards Lower Bit Multiplication for Convolutional Neural Network Training , in arxiv.org, 2020. pdf slide
 • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Wenshuo Li, Zixuan Zhou, Tianchen Zhao, Yin Zheng, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang, A Surgery of the Neural Architecture Evaluators , in https://arxiv.org/abs/2008.03064, 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Zhuxi Jiang, Yu Wang, Huazhong Yang, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Nonparametric Topic Modeling with Neural Inference , in Journal of Neurocomputing, vol.399, 2020, pp.296-306. pdf slide
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS , to appear in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
 • Tianyu Fu, Ziqian Wan, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, LessMine: Reducing Sample Space and Data Access for Dense Pattern Mining , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf
 • Weicong Chen, Xu Tan, Yingce Xia, Tao Qin, Yu Wang, Tie-Yan Liu, DualLip: A System for Joint Lip Reading and Generation , 2020. pdf
 • Ranran Huang, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, Yu Wang, Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks , in AAAI, 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang, DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation , in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide

2019

 • Weicong Chen, Lu Tian, Liwen Fan, Yu Wang, Augmentation Invariant Training , 2019. pdf
 • Wieland Brendel, Jonas Rauber, Alexey Kurakin, Nicolas Papernot, Behar Veliqi,Sharada P. Mohanty, Florian Laurent, Marcel Salathé, Matthias Bethge, YaodongYu, Hongyang Zhang, Susu Xu, Hongbao Zhang, Pengtao Xie, Eric P. Xing,Thomas Brunner, Frederik Diehl, Jérôme Rony, Luiz Gustavo Hafemann, ShuyuCheng, Yinpeng Dong, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Yu Wang, Adversarial Vision Challenge , in The NeurIPS '18 Competition, 2019. slide

2018

 • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.

copyright 2020 © NICS Lab of Tsinghua University