Publications

Algorithm


2021

 • Yi Cai, Xuefei Ning, Huazhong Yang, Yu Wang, Ensemble-in-One: Learning Ensemble within Random Gated Networks for Enhanced Adversarial Robustness , in http://arxiv.org/abs/2103.14795, 2021. pdf
 • Chao Yu*, Akash Velu*, Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, The Surprising Effectiveness of MAPPO in Cooperative Multi-Agent Games , in https://arxiv.org/abs/2103.01955, 2021. pdf
 • Chao Yu*, Xinyi Yang*, Jiaxuan Gao*, Huazhong Yang, Yu Wang, Yi Wu, Learning Efficient Multi-Agent Cooperative Visual Exploration , in https://arxiv.org/abs/2110.05734, 2021. pdf slide
 • Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Convolutional Neural Architecture , to appear in TODAES, 2021. pdf
 • Jiantao Qiu, Chao Yu, Weiling Liu, Tianxiang Yang, Jincheng Yu, Yu Wang And Huazhong Yang, Low-cost Multi-Agent Navigation via Reinforcement Learning with Multi-Fidelity Simulator , in IEEE Access, 2021. pdf
 • Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin, Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution , to appear in Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021. pdf
 • Xuefei Ning, Changcheng Tang, Wenshuo Li, Zixuan Zhou, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang, Evaluating Efficient Performance Estimators of Neural Architectures , to appear in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.
 • Wei Fu, Chao Yu, Yun fei Li, Yi Wu, Unlocking the Potential of MAPPO with Asynchronous Optimization , in CAAI International Conference on Artificial Intelligence (CICAI), 2021.
 • Cheng Yu, Youze Xue, Jiansheng Chen, Yu Wang, Huimin Ma, Enhancing Adversarial Robustness for Image Classification by Regularizing Class Level Feature Distribution , in ICIP, 2021.
 • Zhenggang Tang*, Chao Yu(*equal contribution), Boyuan Chen, Huazhe Xu, XiaolongWang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu, Discovering Diverse Multi-agent Strategic Behavior Via Reward Randomization , in International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.
 • Jiayu Chen, Yuanxin Zhang, Yuanfan Xu, Huimin Ma, Huazhong Yang, Jiaming Song, Yu Wang, Yi Wu, Variational Automatic Curriculum Learning for Sparse-Reward Cooperative Multi-Agent Problems , in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

2020

 • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
 • Kai Zhong, Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Shulin Zeng, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Towards Lower Bit Multiplication for Convolutional Neural Network Training , in arxiv.org, 2020. pdf slide
 • Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Songyi Yang, Shuang Liang, Peng Lei, Jianfei Chen, Huazhong Yang, Yu Wang, BARS: Joint Search of Cell Topology and Layout for Accurate and Efficient Binary ARchitectures , in https://arxiv.org/abs/2011.10804, 2020. pdf slide
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Zhuxi Jiang, Yu Wang, Huazhong Yang, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Nonparametric Topic Modeling with Neural Inference , in Journal of Neurocomputing, vol.399, 2020, pp.296-306. pdf slide
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS , to appear in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
 • Tianyu Fu, Ziqian Wan, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, LessMine: Reducing Sample Space and Data Access for Dense Pattern Mining , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf
 • Weicong Chen, Xu Tan, Yingce Xia, Tao Qin, Yu Wang, Tie-Yan Liu, DualLip: A System for Joint Lip Reading and Generation , 2020. pdf
 • Ranran Huang, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, Yu Wang, Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks , in AAAI, 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang, DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation , in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
 • Chao Yu, Akash Velu (*equal contribution), Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, Benchmarking Multi-agent Deep Reinforcement Learning Algorithms , in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

2019

 • Bo Xiong, Fangshi Wang, Chao Yu, Fei Qiao, Xin-Jun Liu, Long-Sighted Imitation Learning for Partially Observable Control , in International Conference on Control and Robot Technology, 2019.
 • Weicong Chen, Lu Tian, Liwen Fan, Yu Wang, Augmentation Invariant Training , 2019. pdf
 • Chao Yu, ZuXin Liu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Yu Wang, Fugui Xie, Qi Wei, Yi Yang, A DenseNet feature-based loop closure method for visual SLAM system , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2019.
 • Wieland Brendel, Jonas Rauber, Alexey Kurakin, Nicolas Papernot, Behar Veliqi,Sharada P. Mohanty, Florian Laurent, Marcel Salathé, Matthias Bethge, YaodongYu, Hongyang Zhang, Susu Xu, Hongbao Zhang, Pengtao Xie, Eric P. Xing,Thomas Brunner, Frederik Diehl, Jérôme Rony, Luiz Gustavo Hafemann, ShuyuCheng, Yinpeng Dong, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Yu Wang, Adversarial Vision Challenge , in The NeurIPS '18 Competition, 2019. slide

2018

 • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.

2017

 • Chao Yu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Fugui Xie, Multi-robot coordination for high-speed pick-and-place tasks , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2017.

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University