Publications

Computer Vision


2021

  • Yi Cai, Xuefei Ning, Huazhong Yang, Yu Wang, Ensemble-in-One: Learning Ensemble within Random Gated Networks for Enhanced Adversarial Robustness , in http://arxiv.org/abs/2103.14795, 2021. pdf
  • Chao Yu*, Xinyi Yang*, Jiaxuan Gao*, Huazhong Yang, Yu Wang, Yi Wu, Learning Efficient Multi-Agent Cooperative Visual Exploration , in https://arxiv.org/abs/2110.05734, 2021. pdf slide
  • Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin, Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution , to appear in Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021. pdf
  • Cheng Yu, Youze Xue, Jiansheng Chen, Yu Wang, Huimin Ma, Enhancing Adversarial Robustness for Image Classification by Regularizing Class Level Feature Distribution , in ICIP, 2021.

2020

  • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
  • Ranran Huang, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, Yu Wang, Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks , in AAAI, 2020. pdf

2019

  • Bo Xiong, Fangshi Wang, Chao Yu, Fei Qiao, Xin-Jun Liu, Long-Sighted Imitation Learning for Partially Observable Control , in International Conference on Control and Robot Technology, 2019.
  • Weicong Chen, Lu Tian, Liwen Fan, Yu Wang, Augmentation Invariant Training , 2019. pdf

2018

  • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University