Publications

Computer Vision


2020

  • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
  • Ranran Huang, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, Yu Wang, Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks , in AAAI, 2020. pdf

2019

  • Weicong Chen, Lu Tian, Liwen Fan, Yu Wang, Augmentation Invariant Training , 2019. pdf

2018

  • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.

copyright 2020 © NICS Lab of Tsinghua University