Publications

Preprint Articles


2021

 • Yi Cai, Xuefei Ning, Huazhong Yang, Yu Wang, Ensemble-in-One: Learning Ensemble within Random Gated Networks for Enhanced Adversarial Robustness , in http://arxiv.org/abs/2103.14795, 2021. pdf
 • Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang, CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs , in https://arxiv.org/abs/2103.00959, 2021.
 • Chao Yu*, Akash Velu*, Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, The Surprising Effectiveness of MAPPO in Cooperative Multi-Agent Games , in https://arxiv.org/abs/2103.01955, 2021. pdf
 • Chao Yu*, Xinyi Yang*, Jiaxuan Gao*, Huazhong Yang, Yu Wang, Yi Wu, Learning Efficient Multi-Agent Cooperative Visual Exploration , in https://arxiv.org/abs/2110.05734, 2021. pdf slide
 • Hengrui Zhang*, Zhongming Yu*, Guohao Dai, Guyue Huang, Yufei Ding, Yuan Xie, Yu Wang , Understanding GNN Computational Graph: A Coordinated Computation, IO, and Memory Perspective , 2021. pdf
 • Hengrui Zhang, Zhongming Yu, Guohao Dai, Guyue Huang, Yufei Ding, Yuan Xie, Yu Wang, Understanding GNN Computational Graph: A Coordinated Computation, IO, and Memory Perspective , 2021. pdf

2020

 • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Changcheng Tang, Wenshuo Li, Songyi Yang, Tianchen Zhao, Niansong Zhang, Tianyi Lu, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang, aw_nas: A Modularized and Extensible NAS framework , in https://arxiv.org/abs/2012.10388, 2020. pdf
 • Shulin Zeng, Guohao Dai, Hanbo Sun, Kai Zhong, Guangjun Ge, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Efficient and Flexible FPGA Virtualization for Deep Learning in the Cloud , in http://arxiv.org/abs/2003.12101, 2020. pdf
 • Kai Zhong, Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Shulin Zeng, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Towards Lower Bit Multiplication for Convolutional Neural Network Training , in arxiv.org, 2020. pdf slide
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, GE-SpMM: General-purpose Sparse Matrix-Matrix Multiplication on GPUs for Graph Neural Networks , in https://arxiv.org/abs/2007.03179, 2020. pdf
 • Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Songyi Yang, Shuang Liang, Peng Lei, Jianfei Chen, Huazhong Yang, Yu Wang, BARS: Joint Search of Cell Topology and Layout for Accurate and Efficient Binary ARchitectures , in https://arxiv.org/abs/2011.10804, 2020. pdf slide

2019

 • Xiaoming Chen, Yinhe Han, Yu Wang, Communication Lower Bound in Convolution Accelerators , in https://arxiv.org/abs/1911.05662, 2019.

Journal Articles


2021

 • Shulin Zeng, Guohao Dai, Hanbo Sun, Jun Liu, Shiyao Li, Guangjun Ge, Kai Zhong, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, A Unified FPGA Virtualization Framework for General-Purpose Deep Neural Networks in the Cloud , to appear in Transactions on Reconfigurable Technology and Systems, 2021.
 • Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Convolutional Neural Architecture , to appear in TODAES, 2021. pdf
 • Guyue Huang*, Jingbo Hu*, Yifan He*, Jialong Liu*, Mingyuan Ma*, Chaoyang Shen*, Juejian Wu*, Yuanfan Xu*, Hengrui Zhang*, Kai Zhong*, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, and Yu Wang, Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey , to appear in TODAES, 2021. pdf slide
 • Jiantao Qiu, Chao Yu, Weiling Liu, Tianxiang Yang, Jincheng Yu, Yu Wang And Huazhong Yang, Low-cost Multi-Agent Navigation via Reinforcement Learning with Multi-Fidelity Simulator , in IEEE Access, 2021. pdf
 • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang, and Huazhong Yang, INCAME: Interruptible CNN accelerator for multi-robot exploration , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021. pdf

2020

 • Yi Cai, Xiaoming Chen, Lu Tian, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Secure NVM-based in-Memory Neural Network Computing by Sparse Fast Gradient Encryption , in Transactions on Computers, 2020. pdf
 • Yi Cai, Yujun Lin, Lixue Xia, Xiaoming Chen, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Long Live TIME: Improving Lifetime and Security for NVM-based Training-In-Memory Systems , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.39, No.12, 2020, pp.4707 - 4720. pdf
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Zhuxi Jiang, Yu Wang, Huazhong Yang, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Nonparametric Topic Modeling with Neural Inference , in Journal of Neurocomputing, vol.399, 2020, pp.296-306. pdf slide

2019

 • Ming Cheng, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, TIME: A Training-in-memory Architecture for RRAM-based Deep Neural Networks , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2019. pdf
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yuze Chi, Jishen Zhao, Guangyu Sun, Yongpan Liu, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, GraphH: A Processing-in-Memory Architecture for Large-scale Graph Processing , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.38, No.4, 2019, pp.640-653. pdf
 • Lixue Xia, Mengyun Liu, Xuefei Ning, Krishnendu Chakrabarty, Yu Wang, Fault-Tolerant Training Enabled by On-Line Fault Detection for RRAM-Based Neural Computing System , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019. pdf
 • Yu Xing, Shuang Liang, Lingzhi Sui, Xijie Jia, Jiantao Qiu, Xin Liu, Yushun Wang, Yu Wang, Yi Shan, DNNVM : End-to-End Compiler Leveraging Heterogeneous Optimizations on FPGA-based CNN Accelerators , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019. pdf
 • Kaiyuan Guo, Shulin Zeng, Jincheng Yu, Yu Wang and Huazhong Yang, A Survey of FPGA-Based Neural Network Inference Accelerator , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.12, No.1, 2019. pdf
 • Liying Xu, Rui Yuan, Zhenhua Zhu, Keqin Liu, Zhaokun Jing, Yimao Cai, Yu Wang, Yuchao Yang, Ru Huang, Memristor-Based Efficient In-Memory Logic for Cryptologic and Arithmetic Applications , in Advanced Materials Technologies, vol.4, No.7, 2019, pp.1900212. pdf
 • Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Low Bit-width Convolutional Neural Network on RRAM , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019. pdf
 • Guohao Dai,Tianhao Huang,Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, HyVE: Hybrid Vertex-Edge Memory Hierarchy for Energy-Efficient Graph Processing , in IEEE Transactions on Computers (ToC), vol.68, No.8, 2019, pp.1131-1146. pdf
 • Jiangwei Zhang, Donald Kline Jr, Liang Fang, Rami Melhem, Alex Jones, Yielding optimized dependability assurance through bit inversion , in Integration the VLSI Journal, No.64, 2019, pp.105-113. pdf

2018

 • Yuliang Sun, Yu Wang, Huazhong Yang, Bidirectional Database Storage and SQL Query Exploiting RRAM-based Process-in-Memory Structure , in ACM Transactions on Storage (TOS), vol.14, No.1, 2018, pp.8:1-8:19.
 • Jincheng Yu, Guangjun Ge, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Kaiyuan Guo, Yu Wang and Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-layer CNN Accelerator For Fast Detection on FPGA , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.11(3), No.22, 2018. pdf
 • Haixiao Du, Mingrui Xia, Kang Zhao, Xuhong Liao, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, PAGANI Toolkit: Parallel graph-theoretical analysis package for brain network big data , in Human brain mapping, vol.1, No.17, 2018. pdf
 • Jiangwei Zhang, Donald Kline Jr, Liang Fang, Rami Melhem, Alex Jones, RETROFIT: Fault-aware wear leveling , in IEEE Computer Architecture Letters, vol.17, No.2, 2018, pp.167-170. pdf
 • Lixue Xia, Wenqin Huangfu, Tianqi Tang, Xiling Yin, Krishnendu Chakrabarty, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, Stuck-at Fault Tolerance in RRAM Computing Systems , in IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (JETCAS), vol.8, No.1, 2018, pp.102-115. pdf
 • Kaiyuan Guo, Lingzhi Sui, Jiantao Qiu, Jincheng Yu, Junbin Wang, Song Yao, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Angel-Eye: A Complete Design Flow for Mapping CNN onto Embedded FPGA , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.37, No.1, 2018, pp.35-47. pdf
 • Lixue Xia, Boxun Li, Tianqi Tang, Peng Gu, Pai-yu Chen, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, MNSIM: Simulation Platform for Memristor-based Neuromorphic Computing System , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.37, No.5, 2018, pp.1009-1022. pdf
 • Yun Liang; Xiaolong Xie; Yu Wang; Guangyu Sun; Tao Wang, Optimizing Cache Bypassing and Warp Scheduling for GPUs , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol.37, No.8, 2018, pp.1560-1573.
 • Jiangwei Zhang, Donald Kline Jr, Liang Fang, Rami Melhem, Alex Jones, Data block partitioning methods to mitigate stuck-at faults in limited endurance memories , in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol.26, No.11, 2018, pp.2358-2371. pdf

2017

 • Yuliang Sun, Lanjun Wang, Chen Wang, Yu Wang, Exploiting Stable Data Dependency in Stream Processing Acceleration on FPGAs , in ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), 2017. pdf
 • Philip H. W. Leong, Hideharu Amano, Jason Anderson, Koen Bertels, João M. P. Cardoso, Oliver Diessel, Guy Gogniat, Mike Hutton, Junkyu Lee, Wayne Luk, Patrick Lysaght, Marco Platzner, Viktor K. Prasanna, Tero Rissa, Cristina Silvano, Hayden Kwok-Hay So, Yu Wang, The First 25 Years of the FPL Conference: Significant Papers , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.10, No.2, 2017. pdf
 • Albert Lee, Chieh-Pu Lo, Chien-Chen Lin, Wei-Hao Chen, Kuo-Hsiang Hsu, Zhibo Wang, Fang Su, Zhe Yuan, Qi Wei, Ya-Chin King, Chrong-Jung Lin, Hochul Lee, Pedram Khalili Amiri, Kang-Lung Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, Yongpan Liu, Meng-Fan Chang, A ReRAM-Based Nonvolatile Flip-Flop With Self-Write-Termination Scheme for Frequent-OFF Fast-Wake-Up Nonvolatile Processors , in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.52, No.8, 2017, pp.2194-2207. pdf
 • Kaiyuan Guo, Song Han, Song Yao, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, Software–Hardware Codesign for Efficient Neural Network Acceleration , in IEEE Micro, vol.37, No.2, 2017, pp.18-25. pdf
 • Xiaoming Chen, Lin Wang, Yu Wang, Yongpan Liu, Huazhong Yang, A General Framework for Hardware Trojan Detection in Digital Circuits by Statistical Learning Algorithms , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol.36, No.10, 2017, pp.1633-1646. pdf
 • Xiaoming Chen, Qiaoyi Liu, Song Yao, Jia Wang, Qiang Xu, Yu Wang, Yongpan Liu, Huazhong Yang, Hardware Trojan Detection in Third-Party Digital Intellectual Property Cores by Multi-Level Feature Analysis , in IEEE Transactions on Computer-aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2017. pdf
 • Miao Hu, Yiran Chen, J. Joshua Yang, Yu Wang, Hai Helen Li, A Compact Memristor-Based Dynamic Synapse for Spiking Neural Networks , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , vol.36, No.8, 2017. pdf
 • Yinan Sun, Zhe Yuan, Yongpan Liu, Xueqing Li, Yiqun Wang, Qi Wei, Yu Wang, Vijaykrishnan Narayanan, Huazhong Yang, Maximum Energy Efficiency Tracking Circuits for Converter-Less Energy Harvesting Sensor Nodes , in IEEE Trans. on Circuits and Systems, vol.64, No.6, 2017, pp.670-674. pdf
 • Shuchang Zhou, Yuzhi Wang, He Wen, Qinyao He, Yuheng Zou, Balanced quantization: An effective and efficient approach to quantized neural networks , in Journal of Computer Science and Technology, vol.32, No.4, 2017, pp.667-682. pdf
 • Yuzhi Wang, Anqi Yang, Xiaoming Chen, Pengjun Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, A Deep Learning Approach for Blind Drift Calibration of Sensor Networks , in IEEE Sensors Journal, vol.17, No.13, 2017, pp.4158 - 4171. pdf

2016

 • Boxun Li, Peng Gu, Yu Wang, Huazhong Yang, Exploring the Precision Limitation for RRAM-based Analog Approximate Computing , in IEEE Design & Test (D&T), vol.33, No.1, 2016, pp.51-58. pdf
 • Xiaoming Chen, Lin Wang, Boxun Li, Yu Wang, Xin Li, Yongpan Liu, Huazhong Yang, Modeling Random Telegraph Noise as a Randomness Source and Its Application in True Random Number Generation , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , 2016, pp.1435-1448. pdf
 • Daming Zhang, Yongpan Liu, Jinyang Li, Chun Jason Xue, Xueqing Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Solar Power Prediction Assisted Intra-task Scheduling for Nonvolatile Sensor Nodes. , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol.35, No.5, 2016, pp.724-737. pdf
 • Xiaoxiao Liu, Mengjie Mao, Beiye Liu, Boxun Li, Yu Wang, Hao Jiang, Mark Barnell, Qing Wu, Jianhua Yang, Hai Li, and Yiran Chen,, Harmonica: A Framework of Heterogeneous Computing Systems With Memristor-Based Neuromorphic Computing Accelerators , in IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—I: REGULAR PAPERS, 2016. pdf
 • Xiaoming Chen, Boxun Li, Yu Wang, Yongpan Liu, Huazhong Yang, A Unified Methodology for Designing Hardware Random Number Generators Based on Any Probability Distribution , in IEEE Transactions on Circuits and Systems II (IEEE TCAS-II), vol.63, No.8, 2016, pp.783-787. pdf
 • Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Jun Yao, Yu Wang, Towards Real-Time Object Detection on Embedded Systems , in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2016. pdf
 • Lixue Xia, Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Xiling Yin, Wenqin Huangfu, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang, Technological Exploration of RRAM Crossbar Array for Matrix-Vector Multiplication , in Journal of Computer Science and Technology (JCST), vol.31, No.1, 2016, pp.3-19. pdf
 • Yuzhi Wang, Anqi Yang, Zhan Li, Xiaoming Chen, Pengjun Wang, Huazhong Yang, Blind Drift Calibration of Sensor Networks using Sparse Bayesian Learning , in IEEE Sensors Journal, 2016. pdf
 • Deming Zhang, Lang Zeng, Mengxing Wang, Youguang Zhang, Jacques-Olivier Klein, Yu Wang, and Weisheng Zhao, All-Spin Artificial Neural Network based on Compound Spintronic Synapse and Neuron , in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 2016. pdf

2015

 • Haixiao Du, Xuhong Liao, Mingrui Xia, Qixiang Lin, Gushu Li, Yuze Chi, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, Test-Retest Reliability of Graph Metrics in High-Resolution Functional Connectomics: A Resting-State Functional MRI Study , in CNS Neuroscience & Therapeutics, vol.21, No.10, 2015, pp.802-816. pdf
 • Boxun Li, Peng Gu, Yi Shan, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, RRAM-based Analog Approximate Computing , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.34, No.12, 2015, pp.1905-1917. pdf
 • Wenqiang Wang, Jing Yan, Ningyi Xu, Yu Wang, Feng-Hsiung Hsu, Real-time High-quality Stereo Vision System in FPGA , in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol.25, No.10, 2015, pp.1696-1708. pdf
 • Xiaoming Chen, Ling Ren, Yu Wang, Huazhong Yang, GPU-Accelerated Sparse LU Factorization for Circuit Simulation with Performance Modeling , in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol.26, No.3, 2015, pp.786-795. pdf
 • Yu Wang, Song Yao, Shuai Tao, Xiaoming Chen, Yuchun Ma, Yiyu Shi, Huazhong Yang, HS3DPG: Hierarchical Simulation for 3D P/G Network , in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), vol.23, No.10, 2015, pp.2307-2311. pdf
 • Wulong Liu, Yu Wang, Guoqing Chen, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang, Whitespace-Aware TSV Arrangement in 3-D Clock Tree Synthesis , in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), vol.23, No.9, 2015, pp.1842 - 1853. pdf

2014

 • Wulong Liu, Yu Wang, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang, On-chip hybrid power supply system for wireless sensor nodes , in ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC), vol.10, No.3, 2014, pp.23:1-23:22. pdf
 • Yi Shan, Yuchen Hao, Wenqiang Wang, Yu Wang, Xu Chen, Huazhong Yang, Wayne Luk, Hardware Acceleration for an Accurate Stereo Vision System Using Mini-Census Adaptive Support Region , in ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), vol.13, No.4s, 2014, pp.132:1-132:24. pdf
 • Wulong Liu, Yu Wang, Yu Wang, Xue Feng, Yuan Xie, Yidong Huang, Huazhong Yang, Exploration of Electrical and Novel Optical Chip-to-Chip Interconnects , in IEEE Design & Test, vol.31, No.5, 2014, pp.28-35. pdf
 • Wujie Wen, Yaojun Zhang, Yiran Chen, Yu Wang, Yuan Xie, PS3-RAM: A Fast Portable and Scalable Statistical STT-RAM Reliability/Energy Analysis Method , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.33, No.11, 2014, pp.1644-1656. pdf
 • Hong Zhang, Xue Feng, Boxun Li, Yu Wang, Kaiyu Cui, Fang Liu, Weibei Dou, and Yidong Huang, Integrated photonic reservoir computing based on hierarchical time-multiplexing structure , in Optical Express, vol.22, No.25, 2014, pp.31356-31370. pdf

2013

 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, Yuan Xie, Yu Cao, Assessment of Circuit Optimization Techniques Under NBTI. , in IEEE Design & Test (D&T), vol.30, No.6, 2013, pp.40-49. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, NICSLU: An Adaptive Sparse Matrix Solver for Parallel Circuit Simulation. , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.32, No.2, 2013, pp.261-274. pdf
 • Weichen Liu, Yu Wang, Xuan Wang, Jiang Xu, Huazhong Yang, On-Chip Sensor Network for Efficient Management of Power Gating-Induced Power/Ground Noise in Multiprocessor System on Chip , in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol.24, No.4, 2013, pp.767-777. pdf
 • Xiaoming Chen, Hong Luo, Yu Wang, Yu Cao, Yuan Xie, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Evaluation and mitigation of performance degradation under random telegraph noise for digital circuits , in IET Circuits, Devices & Systems , vol.7, No.5, 2013, pp.273-282. pdf
 • Ruining He, Guoqiang Liang, Yuchun Ma, Yu Wang, Jinian Bian, Unification of PR Region floorplanning and Fine-Grained Placement for Dynamic Partially Reconfigurable FPGAs , in Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC), vol.22, No.04, 2013, pp.1350020. pdf
 • Yu Wang, Haixiao Du, Mingrui Xia, Ling Ren, Mo Xu, Teng Xie, Gaolang Gong, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Yong He, A Hybrid CPU-GPU Accelerated Framework for Fast Mapping of High-Resolution Human Brain Connectome , in PloS one, vol.8, No.9, 2013, pp.e62789. pdf

2012

 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Yu Cao, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Variation-aware supply voltage assignment for simultaneous power and aging optimization , in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), vol.20, No.11, 2012, pp.2143-2147. pdf
 • Yibo Chen, Yu Wang, Yuan Xie, Andres Takach, Parametric yield-driven resource binding in high-level synthesis with multi-V th/V dd library and device sizing , in Journal of Electrical and Computer Engineering (JECE), vol.2012, No.3, 2012, pp.3. pdf

2011

 • Jing Yan, Ning-YI Xu, Xiong-FEI Cai, Rui Gao, Yu Wang, Rong Luo, Feng-HSIUNG Hsu, An FPGA-based accelerator for LambdaRank in Web search engines , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.4, No.3, 2011, pp.25:1-25:19. pdf
 • Xiaoming Chen, Wei Wu, Yu Wang, Hao Yu, Huazhong Yang, An escheduler-based data dependence analysis and task scheduling for parallel circuit simulation , in Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions on (TCASII), vol.58, No.10, 2011, pp.702-706. pdf
 • Yu Wang, Hong Luo, Ku He, Rong Luo, Huazhong Yang, Yuan Xie, Temperature-aware NBTI modeling and the impact of standby leakage reduction techniques on circuit performance degradation , in Dependable and secure computing, IEEE transactions on (TDSC), vol.8, No.5, 2011, pp.756-769. pdf
 • Yu Wang, Jiang Xu, Yan Xu, Weichen Liu, Huazhong Yang, Power gating aware task scheduling in mpsoc , in Very Large Scale Integration Systems, IEEE Transactions on (TVLSI), vol.19, No.10, 2011, pp.1801-1812.
 • Yu Wang, Xiaoming Chen, Wenping Wang, Yu Cao, Yuan Xie, Huazhong Yang, Leakage power and circuit aging cooptimization by gate replacement techniques , in Very Large Scale Integration Systems, IEEE Transactions on (TVLSI), vol.19, No.4, 2011, pp.615-628. pdf
 • Kan Wang, Sheqin Dong, Yuchun Ma, Yu Wang, Xianlong Hong, Jason Cong, Leakage-Aware TSV-Planning with Power-Temperature-Delay Dependence in 3D ICs , in IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (IEICE), vol.94, No.12, 2011, pp.2490-2498. pdf
 • Sheng-Qing Shi, Kai Chen, Yu Wang, Rong Luo, Node importance analysis in complex networks based on hardware computing , in Dianzi Yu Xinxi Xuebao (Journal of Electronics and Information Technology), vol.33, No.10, 2011, pp.2536-2540.

2010

 • Guangming Yu, Yu Wang, Huazhong Yang, Hui Wang, Fast-locking all-digital phase-locked loop with digitally controlled oscillator tuning word estimating and presetting , in IET Circuits, Devices & Systems , vol.4, No.3, 2010, pp.207-217.
 • Qian Ding, Yu Wang, Hui Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Output remapping technique for critical paths soft-error rate reduction , in IET Computers & Digital Techniques, vol.4, No.4, 2010, pp.325-333. pdf
 • Qian Ding, Yu Wang, Hui Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, SERSim: a soft error rate simulator and a case study for a 32-bit OpenRisc 1200 microprocessor , in International Journal of Electronics, vol.97, No.4, 2010, pp.441-455.
 • Qian Ding, Yu Wang, Rong Luo, Hui Wang, Huazhong Yang, Soft error generation analysis in combinational logic circuits , in Journal of Semiconductors, vol.31, No.9, 2010, pp.095015.

2009

 • Yuchun Ma, Xin Li, Yu Wang, Xianlong Hong, Thermal-aware incremental floorplanning for 3D ICs based on MILP formulation , in IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences , vol.92, No.12, 2009, pp.2979-2989.
 • Hong Luo, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Yuan Xie, Temperature-aware NBTI modeling techniques in digital circuits , in IEICE transactions on electronics , vol.92, No.6, 2009, pp.875-886.
 • Michael DeBole, Ramakrishnan Krishnan, Varsha Balakrishnan, Wenping Wang, Hong Luo, Yu Wang, Yuan Xie, Yu Cao, Narayanan Vijaykrishnan, New-age: a negative bias temperature instability-estimation framework for microarchitectural components , in International journal of parallel programming (IJPP), vol.37, No.4, 2009, pp.417-431.
 • Hong Luo, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Software tools for analyzing NBTI-induced digital circuit degradation , in Journal of Electronics (China), vol.26, No.5, 2009, pp.715-719.

Before 2008 Ends

 • Yu Wang, Ku He, Rong Luo, Hui Wang, Huazhong Yang, Two-phase fine-grain sleep transistor insertion technique in leakage critical circuits , in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), vol.16, No.9, 2008, pp.1101-1113. pdf
 • Huazhong Yang, Yu Wang, Hai Lin, Rong Luo, Hui Wang, Fine-grain Sleep Transistor Insertion for Leakage Reduction , in Chinese Journal of Semiconductors, vol.27, No.2, 2006, pp.258-265.
 • Yu Wang, Huazhong Yang, Hui Wang, Signal-Path-Level Dual-V~t Assignment for Leakage Power Reduction , in Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC), vol.15, No.02, 2006, pp.197-216. pdf

Conference Papers


2021

 • Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin, Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution , to appear in Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021. pdf
 • Yuanfan Xu, Zhaoliang Zhang, Jincheng Yu, Jianfei Cao, Haolin Dong, Zhengfeng Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, GAME: Gaussian Mixture Model Mapping and Navigation Engine on Embedded FPGA , to appear in International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2021. pdf
 • Yitu Wang, Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Fan Chen, Guohao Dai, Yu Wang, Hai “Helen” Li, Yiran Chen, ReRec: In-ReRAM Acceleration with Access-Aware Mapping for Personalized Recommendation , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2021.
 • Zhongming Yu, Guohao Dai, Guyue Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, Exploiting Online Locality and Reduction Parallelism for Sampled Dense Matrix Multiplication on GPUs , to appear in International Conference on Computer Design (ICCD), 2021. pdf
 • Jincheng Yu+, Jianming Tong+, Yuanfan Xu, Zhilin Xu, Haolin Dong, Tianxiang Yang and Yu Wang, SMMR-explore: Submap-based multi-robot exploration system with multi-robot multi-target potential field exploration method , to appear in IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021. pdf slide
 • Xuefei Ning, Changcheng Tang, Wenshuo Li, Zixuan Zhou, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang, Evaluating Efficient Performance Estimators of Neural Architectures , to appear in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang, Yufei Ding and Yuan Xie, Efficient Sparse Matrix Kernels based on Adaptive Workload-Balancing and Parallel-Reduction , in ACM Student Research Competition 2020-2021, 2021. pdf
 • Kaizhong Qiu, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Hanbo Sun, Yu Wang, Huanzhong Yang, MNSIM-TIME: Performance Modeling Framework for Training-In-Memory Architectures , in 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), 2021. pdf
 • Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Shulin Zeng, Kaizhong Qiu, Yu Wang, Huazhong Yang, Reliability-Aware Training and Performance Modeling for Processing-In-Memory Systems , in The 26th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2021), 2021. pdf slide
 • Wei Fu, Chao Yu, Yun fei Li, Yi Wu, Unlocking the Potential of MAPPO with Asynchronous Optimization , in CAAI International Conference on Artificial Intelligence (CICAI), 2021.
 • Cheng Yu, Youze Xue, Jiansheng Chen, Yu Wang, Huimin Ma, Enhancing Adversarial Robustness for Image Classification by Regularizing Class Level Feature Distribution , in ICIP, 2021.
 • Zhenggang Tang*, Chao Yu(*equal contribution), Boyuan Chen, Huazhe Xu, XiaolongWang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu, Discovering Diverse Multi-agent Strategic Behavior Via Reward Randomization , in International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.
 • Jiayu Chen, Yuanxin Zhang, Yuanfan Xu, Huimin Ma, Huazhong Yang, Jiaming Song, Yu Wang, Yi Wu, Variational Automatic Curriculum Learning for Sparse-Reward Cooperative Multi-Agent Problems , in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

2020

 • Wenshuo Li, Guangjun Ge, Kaiyuan Guo, Xiaoming Chen, Qi Wei, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, Soft Error Mitigation for Deep Convolution Neural Network on FPGA Accelerators , to appear in 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits And Systems, 2020. pdf
 • Shulin Zeng, Hanbo Sun, Yu Xing, Xuefei Ning, Yi Shan, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, Black Box Search Space Profiling for Accelerator-Aware Neural Architecture Search , to appear in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020), 2020. pdf
 • Feng Gao, Jincheng Yu, Hao Shen, Yu Wang, Huazhong Yang, Attentional Separation-and-Aggregation Network for Self-supervised Depth-Pose Learning in Dynamic Scenes , 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS , to appear in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
 • Zhilin Xu, Jincheng Yu, Chao Yu, Hao Shen, Yu Wang, Huazhong Yang , CNN-based Feature-point Extraction for Real-time Visual SLAM on Embedded FPGA , 2020. pdf
 • Shulin Zeng, Guohao Dai, Hanbo Sun, Kai Zhong, Guangjun Ge, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Efficient and Flexible FPGA Virtualization for Deep Learning in the Cloud , to appear in International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2020. pdf
 • Ziqian Wan, Guohao Dai, Yun Joon Soh, Jishen Zhao, Yu Wang, An Order Sampling Processing-in-Memory Architecture for Approximate Graph Pattern Mining , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020.
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Kaizhong Qiu, Lixue Xia, Gokul Krishnan, Guohao Dai, Dimin Niu, Xiaoming Chen, X. Sharon Hu, Yu Cao, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, MNSIM 2.0: A Behavior-Level Modeling Tool for Memristor-based Neuromorphic Computing Systems , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020. pdf
 • Tianyu Fu, Ziqian Wan, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, LessMine: Reducing Sample Space and Data Access for Dense Pattern Mining , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf
 • Jingbo Hu, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, GraphSDH: A General Graph Sampling Framework with Distribution and Hierarchy , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf slide
 • Weicong Chen, Xu Tan, Yingce Xia, Tao Qin, Yu Wang, Tie-Yan Liu, DualLip: A System for Joint Lip Reading and Generation , 2020. pdf
 • Jincheng Yu, Feng Gao, Jianfei Cao, Chao Yu, Zhaoliang Zhang, Zhengfeng Huang, Yu Wang and Huazhong Yang, CNN-based Monocular Decentralized SLAM on embedded FPGA , to appear in Reconfigurable Architectures Workshop, 2020. pdf
 • Shaoxia Fang, Shulin Zeng and Yu Wang, Optimizing CNN Accelerator with Improved Roofline Model , to appear in IEEE System-On-Chip Conference, 2020. pdf
 • Ranran Huang, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, Yu Wang, Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks , in AAAI, 2020. pdf
 • Wenshuo Li, Xuefei Ning, Guangjun Ge, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture , in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020), 2020. pdf
 • Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, An Energy-Efficient Quantized and Regularized Training Framework For Processing-In-Memory Accelerators , in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference(ASP-DAC 2020), 2020. pdf
 • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, INCA: INterruptible CNN Accelerator for Multi-tasking in Embedded Robots , in Design Automation Conference (DAC), 2020. pdf slide
 • Minhui Zou, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Junlong Zhou, Chengliang Wang, Yu Wang, Security Enhancement for RRAM Computing System through Obfuscating Crossbar Row Connections , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2020. pdf
 • Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang, DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation , in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
 • Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin, Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets , in European Conference on Computer Vision, 2020.
 • Ziqian Wan, Guohao Dai, Yun Joon Soh, Jishen Zhao, Yu Wang, An Order Sampling Processing-in-Memory Architecture for Approximate Graph Pattern Mining , 2020. pdf slide
 • Xiaoming Chen, Yinhe Han, Yu Wang, Communication Lower Bound in Convolution Accelerators , in IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, 2020. pdf
 • Donald Kline, Jiangwei Zhang, Rami Melhem, Alex Jones, Flower and fame: A low overhead bit-level fault-map and fault-tolerance approach for deeply scaled memories , in IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), 2020, pp.356-368. pdf
 • Qi Liu, Bin Gao, Peng Yao, Dong Wu, Junren Chen, Yachuan Pang, Wenqiang Zhang, Yan Liao, Cheng-Xin Xue, Wei-Hao Chen, Jianshi Tang, Yu Wang, Meng-Fan Chang, He Qian, Huaqiang Wu, A Fully Integrated Analog ReRAM Based 78.4TOPS/W Compute-In-Memory Chip with Fully Parallel MAC Computing , in 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2020, pp.500-502. pdf
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, Towards Fast Graph Neural Network Training with Efficient and Framework-Compatible Sparse-Dense Matrix Multiplication , in MICRO-53 Student Research Competition (SRC), 2020. pdf
 • Chao Yu, Akash Velu (*equal contribution), Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, Benchmarking Multi-agent Deep Reinforcement Learning Algorithms , in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, GE-SpMM: General-purpose Sparse Matrix-Matrix Multiplication on GPUs for Graph Neural Networks , in The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), 2020. pdf

2019

 • Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Jialong Liu, Liying Xu, Xiaoming Chen, Yuchao Yang, Yu Wang and Huazhong Yang, A General Logic Synthesis Framework for Memristor-based Logic Design , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019. pdf
 • Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang, HDC-IM: Hyperdimensional Computing In-Memory Architecture based on RRAM , 2019. pdf slide
 • Lu Tian, Ranran Huang, Yu Wang, Metric Learning in Codebook Generation of Bag-of-Words for Person Re-identification , to appear in International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, 2019.
 • Jinzhang Peng, Lu Tian, Xijie Jia, Haotian Guo, Yongsheng Xu, Dongliang Xie, Hong Luo, Yi Shan, Yu Wang, Multi-task ADAS system on FPGA , to appear in IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems, 2019.
 • Guohao Dai,Tianhao Huang,Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, GraphSAR: A Sparsity-Aware Processing-in-Memory Architecture for Large-Scale Graph Processing on ReRAMs , in Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019, pp.120-126. pdf
 • Jilan Lin, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Yuan Xie, Learning the Sparsity for ReRAM: Mapping and Pruning Sparse Neural Network for ReRAM based Accelerator , in Proceedings of the 24th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019. pdf
 • Mengyun Liu, Lixue Xia, Yu Wang, Krishnendu Chakrabarty, Fault Tolerance in Neuromorphic Computing Systems , in Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019.
 • Kun Wu, Guohao Dai, Xing Hu, Shuangchen Li, Xinfeng Xie, Yu Wang, Yuan Xie, Memory-Bound Proof-of-Work Acceleration for Blockchain Applications , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.177.
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yujun Lin, Guohao Dai, Lixue Xia, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, A Configurable Multi-Precision CNN Computing Framework Based on Single Bit RRAM , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.56. pdf slide
 • Yi Cai, Xiaoming Chen, Lu Tian, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Secure in-Memory Neural Network Computing by Sparse Fast Gradient Encryption , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019. pdf
 • Qijing Huang, Christopher Yarp, Sagar Karandikar, Nathan Pemberton, Benjamin Brock, Liang Ma, Guohao Dai, Robert Quitt, Krste Asanovic, John Wawrzynek Publication date 2019/11, Centrifuge: Evaluating full-system HLS-generated heterogeneous-accelerator SoCs using FPGA-Acceleration , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019, pp.1-8.
 • Bo Xiong, Fangshi Wang, Chao Yu, Fei Qiao, Xin-Jun Liu, Long-Sighted Imitation Learning for Partially Observable Control , in International Conference on Control and Robot Technology, 2019.
 • Weicong Chen, Lu Tian, Liwen Fan, Yu Wang, Augmentation Invariant Training , 2019. pdf
 • Yu Xing, Jian Weng, Yushun Wang, Lingzhi Sui, Yi Shan, Yu Wang, An In-depth Comparison of Compilers for Deep Neural Networks on Hardware , in The 15th IEEE International Conference on Embedded Software and Systems, 2019. pdf
 • Yiming Hu, Shuang Liang, Jincheng Yu, Yu Wang, Huazhong Yang, On-Chip Instruction Generation for Cross-Layer CNN Accelerator on FPGA , 2019, pp.6. pdf
 • Chao Yu, ZuXin Liu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Yu Wang, Fugui Xie, Qi Wei, Yi Yang, A DenseNet feature-based loop closure method for visual SLAM system , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2019.

2018

 • Yujun Lin, Song Han, Huizi Mao, Yu Wang, Bill Dally, Deep Gradient Compression: Reducing the Communication Bandwidth for Distributed Training , to appear in International Conference on Learning Representations, 2018.
 • Wenshuo Li, Jincheng Yu, Xuefei Ning, Pengjun Wang, Qi Wei, Yu Wang, Huazhong Yang, Hu-Fu: Hardware and Software Collaborative Attack Framework against Neural Networks , to appear in IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2018. pdf
 • Mengyun Liu, Lixue Xia, Yu Wang, Krishnendu Chakrabarty, Fault Tolerance for RRAM-Based Matrix Operations , to appear in International Test Conference (ITC), 2018. pdf
 • Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Ming Cheng, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang, Training Low Bitwidth Convolutional Neural Networks on RRAM , in Proceedings of the 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2018, pp.117-122. pdf
 • Yi Cai, Yujun Lin, Lixue Xia, Xiaoming Chen, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, Long Live TIME: Improving Lifetime for Training-In-Memory Engines by Structured Gradient Sparsification , in Design Automation Conference (DAC), 2018. pdf
 • Keni Qiu, Weiwen Chen, Yuanchao Xu, Lixue Xia, Yu Wang, Zili Shao, A Peripheral Circuit Reuse Structure Integrated with a Retimed Data Flow for Low Power RRAM Crossbar-based CNN , in DATE, 2018, pp.1057-1062. pdf
 • Jilan Lin, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yi Cai, Hui Gao, Ming Cheng, Xiaoming Chen, Yu Wang and Huazhong Yang, Rescuing Memristor-based Computing with Non-linear Resistance Levels , in DATE 2018, 2018, pp.407-412. pdf
 • Jincheng Yu, Kaiyuan Guo, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Yu Wang, and Huazhong Yang, Real-time object detection towards high power efficiency , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2018, pp.704-708. pdf
 • Tianhao Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, HyVE: Hybrid Vertex-Edge Memory Hierarchy for Energy-Efficient Graph Processing , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2018, pp.973-978. pdf
 • Mengyun Liu, Lixue Xia, Yu Wang, Krishnendu Chakrabarty, Design of Fault-Tolerant Neuromorphic Computing Systems , in European Test Symposium, 2018.
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, NewGraph: Balanced Large-scale Graph Processing on FPGAs with Low Preprocessing Overheads , in International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2018, pp.208-208. pdf
 • Shaoxia Fang, Lu Tian, Junbin Wang, Shuang Liang, Dongliang Xie, Zhongmin Chen, Lingzhi Sui, Qian Yu, Xiaoming Sun, Yi Shan, and Yu Wang, Real-time Object Detection and Semantic Segmentation Hardware System with Deep Learning Networks , in Proceedings of the International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2018.
 • Zhenhua Zhu, Jilan Lin, Ming Cheng, Lixue Xia, Hanbo Sun, Xiaoming Chen, Yu Wang and Huazhong Yang, Mixed Size Crossbar based RRAM CNN Accelerator with Overlapped Mapping Method , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2018. pdf slide
 • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.
 • Kaiyuan Guo, Jincheng Yu, Xuefei Ning, Yiming Hu, Yu Wang, Huazhong Yang, RRAM Based Buffer Design for Energy Efficient CNN Accelerator , in IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2018, pp.435-440. pdf
 • Gushu Li, Guohao Dai, Shuangchen Li, Yu Wang, Yuan Xie, GraphIA: An In-situ Accelerator for Large-scale Graph Processing , in International Symposium on Memory Systems (MEMSYS), 2018, pp.79-84. pdf
 • Yuanhui Ni, Keni Qiu, Weiwen Chen, Lixue Xia, Yu Wang, Low Power Driven and Multi-CLP aware Loop Tiling for RRAM Crossbar-based CNN , in ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC), 2018.

2017

 • Wenqin Huangfu, Lixue Xia, Ming Cheng, Xilin Yin, Tianqi Tang, Boxun Li, Krishnendu Chakrabarty, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, Computation-Oriented Fault-Tolerance Schemes for RRAM Computing Systems , in Proceedings of the 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2017, pp.794-799. pdf slide
 • Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Binary Convolutional Neural Network on RRAM , in Proceedings of the 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2017, pp.782-787. pdf slide
 • Kang Zhao, Haixiao Du, Yu Wang., A GPU-accelerated Framework for Fast Mapping of Dense Functional Connectomes , in The Second International Conference on Neuroscience and Cognitive Brain Information, accepted as a full paper, 2017. pdf
 • Xinyu Zhou, Cong Yao, He Wen, Yuzhi Wang, Shuchang Zhou, Weiran He, Jiajun Liang, EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector , in Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017. pdf
 • Lixue Xia, Mengyun Liu, Xuefei Ning, Krishnendu Chakrabarty, Yu Wang, Fault-Tolerant Training with On-Line Fault Detection for RRAM-Based Neural Computing Systems , in DAC, 2017. pdf
 • Ming Cheng, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, TIME:A Training-in-memory Architecture for Memristor-based Deep Neural Network , in Design Automation Conference (DAC), 2017, pp.26:1-26:6. pdf slide
 • Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally, ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Compressed LSTM on FPGA , in ACM International Symposium on FPGA, 2017, pp.75-84. pdf
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yuze Chi, Ningyi Xu, Yu Wang, Huazhong Yang, ForeGraph: Exploring Large-scale Graph Processing on Multi-FPGA Architecture , in ACM International Symposium on FPGA (FPGA), 2017, pp.217-226. pdf slide
 • Baofu Zhao, Yubin Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Streaming Sorting Network Based BWT Acceleration on FPGA for Lossless Compression , in ICFPT 2017, 2017, pp.247-250. pdf
 • Jincheng Yu, Yiming Hu, Xuefei Ning, Kaiyuan Guo, Jiantao Qiu, Yu Wang, Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-Layer CNN Accelerator with Winograd Transformation on FPGA , in ICFPT 2017, 2017, pp.227-230. pdf slide
 • Jiangwei Zhang, Donald Kline Jr, Liang Fang, Rami Melhem, Alex Jones, Dynamic partitioning to mitigate stuck-at faults in emerging memories , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2017, pp.651-658. pdf
 • Jiangwei Zhang, Donald Kline Jr, Liang Fang, Rami Melhem, Alex Jones, Yoda: Judge me by my size, do you? , in IEEE International Conference on Computer Design, 2017, pp.395-398. pdf
 • Xiaoming Chen, Qiaoyi Liu, Yu Wang, Qiang Xu, Huazhong Yang, Low-Overhead Implementation of Logic Encryption Using Gate Replacement Techniques , in International Symposium on Quality Electronic Design, 2017, pp.257-263. pdf
 • Wei-Hao Chen, Win-San Khwa, Jun-Yi Li, Wei-Yu Lin1, Huan-Ting Lin, Yongpan Liu, Yu Wang, Huaqiang Wu, Huazhong Yang, Meng-Fan Chang, Circuit Design for Beyond Von Neumann Applications Using Emerging Memory: From Nonvolatile Logics to Neuromorphic Computing , in International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2017, pp.23-28. pdf
 • Yuliang Sun, Yu Wang, Huazhong Yang, Energy-Efficient SQL Query Exploiting RRAM-based Process-in-Memory Structure , in NVMSA 2017, 2017, pp.1-6. pdf
 • Chao Yu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Fugui Xie, Multi-robot coordination for high-speed pick-and-place tasks , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2017.
 • Huizi Mao, Song Han, Jeff Pool, Wenshuo Li, Xingyu Liu, Yu Wang, William J. Dally, Exploring the Granularity of Sparsity in Convolutional Neural Networks , in TMCV(CVPR 2017 workshop, Tensor Methods in Computor Vision), 2017. pdf
 • Fang Su, Wei-Hao Chen, Lixue Xia, Chieh-Pu Lo, Tianqi Tang, Zhibo Wang, Kuo-Hsiang Hsu, Ming Cheng, Jun-Yi Li, Yuan Xie, Yu Wang, Meng-Fan Chang, Huazhong Yang, Yongpan Liu, A 462GOPs/J RRAM-Based Nonvolatile Intelligent Processor for Energy Harvesting IoE System Featuring Nonvolatile Logics and Processing-In-Memory , in IEEE Symposium on VLSI Circuits (VLSIC), 2017. pdf

2016

 • Yu Wang, Lixue Xia, Ming Cheng, Tianqi Tang, Boxun Li, Huazhong Yang, RRAM Based Learning Acceleration , in Compliers, Architectures, and Sythesis of Embedded Systems (CASES) invited talk, 2016, pp.1-2. pdf
 • Lixue Xia, Tianqi Tang, Wenqin Huangfu, Ming Cheng, Xiling Yin, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Switched by Input: Power Efficient Structure for RRAM-based Convolutional Neural Network , in Design Automation Conference (DAC), 2016, pp.125:1-125:6. pdf slide
 • Lixue Xia, Boxun Li, Tianqi Tang, Peng Gu, Xiling Yin, Wenqin Huangfu, Pai-Yu Chen, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Yuan Xie and Huazhong Yang, MNSIM: Simulation Platform for Memristor-based Neuromorphic Computing System , in DATE, 2016, pp.469-474. pdf slide
 • Xiaoming Chen, Lixue Xia, Yu Wang, Huazhong Yang, Sparsity-Oriented Sparse Solver Design for Circuit Simulation , in DATE, 2016, pp.1580-1585. pdf slide
 • Guohao Dai, Yuze Chi, Yu Wang, Huazhong Yang, FPGP: Graph Processing Framework on FPGA , in ACM International Symposium on FPGA (FPGA), 2016, pp.105-110. pdf slide
 • Jiantao Qiu, Jie Wang, Song Yao, Kaiyuan Guo, Boxun Li, Erjin Zhou, Jincheng Yu, Tianqi Tang, Ningyi Xu, Sen Song , Yu Wang, Huazhong Yang, Going Deeper with Embedded FPGA Platform for Convolutional Neural Network , in ACM International Symposium on FPGA, 2016, pp.26-35. pdf slide
 • Xijie Jia, Kaiyuan Guo, Wenqiang Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, SRI-SURF: A Better SURF Powered by Scaled-RAM Interpolator on FPGA , in International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), 2016, pp.1-8. pdf slide
 • Yubin Li, Yuliang Sun, Guohao Dai, Qiang Xu, Yu Wang, Huazhong Yang, Approximate Frequent Itemset Mining for Streaming Data on FPGA , in International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), 2016, pp.1-4. pdf
 • Sicheng Li, Yu Wang, Hai Li, A Data Locality-aware Design Framework for Reconfigurable Sparse Matrix-Vector Multiplication Kernel , in International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 2016, pp.1-8. pdf
 • Yuze Chi, Guohao Dai, Yu Wang, Guangyu Sun, Guoliang Li, Huazhong Yang, NXgraph: An Efficient Graph Processing System on a Single Machine , in IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2016, pp.409-420. pdf slide
 • Kaiyuan Guo, Lingzhi Sui, Jiantao Qiu, Song Yao, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, From model to FPGA: Software-hardware co-design for efficient neural network acceleration , in Hot Chips 28 Symposium (HCS) 2016, 2016, pp.1-27. slide
 • Ping Chi, Shuangchen Li, Cong Xu, Tao Zhang, Jishen Zhao, Yongpan Liu, Yu Wang, Yuan Xie, PRIME: A Novel Processing-in-memory Architecture for Neural Network Computation in ReRAM-based Main Memory , in The 43rd ACM/IEEE International Symposium on Computer Architecture, 2016, pp.1-14. pdf
 • Yu Wang, Lixue Xia, Tianqi Tang, Boxun Li, Song Yao, Ming Cheng, Huazhong Yang, Low Power Convolutional Neural Networks on a Chip , in ISCAS, 2016, pp.129-132. pdf slide
 • Yongpan Liu, Zhibo Wang, Albert Lee, Fang Su, Chieh-Pu Lo, Zhe Yuan, Chien-Chen Lin , Qi Wei,Yu Wang, and Ya-Chin King, Chrong-Jung Lin, Pedram Khalili, Kang-Lung Wang, Meng-Fan Chang, Huazhong Yang, 4.7 A 65nm ReRAM-enabled nonvolatile processor with 6× reduction in restore time and 4× higher clock frequency using adaptive data retention and self-write-termination nonvolatile logic , in 2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2016, pp.84-86. pdf
 • Kaiyuan Guo, Lingzhi Sui, Jiantao Qiu, Song Yao, Song Han, Yu Wang and Huazhong Yang, Angel-Eye: A Complete Design Flow for Mapping CNN onto Customized Hardware , in IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2016, pp.24-29. pdf
 • Haixiao Du, Minhui Ouyang, Cong Gao, Bo Hong, Huazhong Yang, Yu Wang, Hao Huang, Line propagation based on FDT probabilistic tracking (LPFPT) , in 2016 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, accepted as a poster, 2016. pdf slide
 • Kang Zhao, Haixiao Du, Mingrui Xia, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He, PAGANI Toolkit: Parallel Computing Package for Fast Network Analyses of Brain Connectomes , in 2016 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, accepted as a poster, 2016. pdf slide
 • Kang Zhao, Haixiao Du, Mingrui Xia, Huazhong Yang, Yu Wang, Yong He,, PAGANI Toolkit: Parallel Computing Package for Fast Network Analyses of Brain Connectomes , in 2016 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, accepted as a poster, 2016. pdf

2015

 • Wulong Liu, Guoqing Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, Modeling and Optimization of Low Power Resonant Clock Mesh , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.478-483. pdf
 • Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang, Technological Exploration of RRAM Crossbar Array For Matrix-Vector Multiplication , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.106-111. pdf
 • Lixue Xia, Rong Luo, Bin Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, An Accurate and Low Cost PM2.5 Estimation Method Based on Artificial Neural Network , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.190-195. pdf
 • Gushu Li, Xiaoming Chen, Guangyu Sun, Henry Hoffmann, Yongpan Liu, Yu Wang, Huazhong Yang, A STT-RAM-based Low-Power Hybrid Register File for GPGPUs , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.103:1-103:6. pdf
 • Boxun Li, Lixue Xia, Peng Gu, Yu Wang, and Huazhong Yang, Merging the interface: Power, area and accuracy co-optimization for RRAM crossbar-based mixed-signal , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.13:1-13:6. pdf
 • Xiaoxiao Liu, Mengjie Mao, Beiye Liu, Boxun Li, Hao Jiang, Yu Wang, Mark Barnell, Qing Wu, J. Joshua, Reno: A Highly-efficient Reconfigurable Neuromorphic Computing Accelerator Design , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.1-6. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, A Fast Parallel Sparse Solver for SPICE-based Circuit Simulators , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2015, pp.205-210. pdf slide
 • Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Rong Luo, Yu Wang, Yiran Chen, Huangzhong Yang, Spiking Neural Network with RRAM : Can We Use it for Real-World Application? , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2015, pp.860-865. pdf
 • Sicheng Li, Chunpeng Wu, Boxun Li, Yu Wang, Qinru Qiu and Hai Li, FPGA Acceleration for Recurrent Neural Network Language Model , in Proceedings of the IEEE 23rd Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2015, pp.111-118. pdf
 • Xinyu Niu, Wayne Luk, Yu Wang, EURECA: On-Chip Configuration Generation for Effective Dynamic Data Access , in Proceedings of the ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA), 2015, pp.74-83. pdf
 • Mengyuan Gu, Kaiyuan Guo, Wenqiang Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, An FPGA-based Real-time Simultaneous Localization and Mapping System , in the International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2015, pp.200-203. pdf
 • Yubin Li, Yuliang Sun, Guohao Dai, Yuzhi Wang, Jiacai Ni, Yu Wang, Guoliang Li, Huazhong Yang, A Self-aware Data Compression System on FPGA in Hadoop , in International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2015, pp.196-199. pdf
 • Yu Wang, Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Peng Gu, Hai Li, Yuan Xie, Huazhong Yang, Energy Efficient RRAM Spiking Neural Network for Real Time Classification , in Proceedings of the 25th Edition on Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2015, pp.189-194. pdf
 • Xiaolong Xie, Yun Liang, Yu Wang, Guangyu Sun, Tao Wang, Coordinated Static and Dynamic Cache Bypassing for GPUs , in Proceedings of the IEEE 21st International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA) , 2015, pp.76-88. pdf
 • Yung-Hsiang Lu, Alan M. Kadin, Alexander C. Berg, Thomas M. Conte, Erik P. DeBenedictis, Rachit Garg, Ganesh Gingade, Bichlien Hoang, Yongzhen Huang, Boxun Li, Jingyu Liu, Wei Liu, Huizi Mao, Junran Peng, Tianqi Tang, Elie K. Track, Jingqiu Wang, Tao Wang, Yu Wang, Jun Yao, Rebooting Computing and Low-Power Image Recognition Challenge , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2015, pp.927-932. pdf
 • Shimeng Yu, Pai-Yu Chen, Yu Cao, Lixue Xia, Yu Wang, Huaqiang Wu, Scaling-up Resistive Synaptic Arrays for Neuro-inspired Architecture: Challenges and Prospect , in IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2015, pp.451-454. pdf
 • Luping Shi, Jing Pei, Ning Deng, Dong Wang, Dei Deng, Yu Wang, Youhui Zhang, Feng Chen, Mingguo Zhao, Sen Song , Fei Zeng, Guoqi Li, Huanglong Li, Cheng Ma, Development of a Neuromorphic Computing System , in IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2015. pdf
 • Chao Zhang, Guangyu Sun, Xian Zhang, Weiqi Zhang, Weisheng Zhao, Tao Wang, Yun Liang, Yongpan Liu, Yu Wang, Jiwu Shu, Hi-fi Playback: Tolerating Position Errors in Shift Operations of Racetrack Memory , in Proceedings of the 42nd ACM/IEEE International Symposium on Computer Architecture (ISCA), 2015, pp.694-706. pdf
 • Shuangchen Li, Ang Li, Yuan Zhe, Yongpan Liu, Peng Li, Guangyu Sun, Yu Wang, Huazhong Yang, Yuan Xie, Leveraging Emerging Nonvolatile Memory in High-Level Synthesis with Loop Transformations , in International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), 2015, pp.61-66. pdf
 • Yuzhi Wang, Anqi Yang, Zhan Li, Pengjun Wang, Huazhong Yang, Blind Drift Calibration of Sensor Networks using Signal Space Projection and Kalman Filter , in IEEE 10th International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), 2015, pp.1-6. pdf
 • Song Yao, Xiaoming Chen, Jie Zhang, Qiaoyi Liu, Jia Wang, Qiang Xu, Yu Wang, Huazhong Yang, FASTrust: Feature Analysis for Third-Party IP Trust Verification , in International Test Conference, 2015, pp.1-10. pdf slide

2014

 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Yu Cao, Huazhong Yang, Statistical analysis of random telegraph noise in digital circuits. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.161-166. pdf slide
 • Boxun Li, Yuzhi Wang, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Training itself: Mixed-signal training acceleration for memristor-based neural network. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.361-366. pdf
 • Miao Hu, Yu Wang, Qinru Qiu, Yiran Chen, Hai Li, The stochastic modeling of TiO2 memristor and its usage in neuromorphic system design. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.831-836. pdf
 • Fei Chen,Yi Shan,Yu Zhang,Yu Wang,Hubertus Franke,Xiaotao Chang,Kun Wang, Enabling FPGAs in the Cloud , in Proceedings of the 11th ACM Conference on Computing Frontiers, 2014, pp.3:1-3:10. pdf
 • Wulong Liu, Guoqing Chen, Xue Han, Yu Wang, Yuan Xe, Huazhong Yang, Design methodologies for 3D mixed signal integrated circuits: A practical 12-bit SAR ADC design case , in Proceedings of the 51st ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2014, pp.166:1-166:6. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Yun Liang, Yuan Xie, Huazhong Yang, Run-time technique for simultaneous aging and power optimization in GPGPUs , in Proceedings of the 51st Design Automation Conference (DAC), 2014, pp.168:1-168:6. pdf slide
 • Boxun Li, Yu Wang, Yiran Chen, Hai Helen Li, Huazhong Yang, ICE: inline calibration for memristor crossbar-based computing engine , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-4. pdf
 • Yu Wang, Boxun Li, Rong Luo, Yiran Chen, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Energy efficient neural networks for big data analytics , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-2. pdf
 • Yuliang Sun, Zilong Wang, Sitao Huang, Lanjun Wang, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Accelerating frequent item counting with fpga , in Proceedings of the ACM/SIGDA international symposium on Field-programmable gate arrays (FPGA), 2014, pp.109-112. pdf
 • Guohao Dai, Yi Shan, Fei Chen, Yu Zhang, Yu Wang, Kun Wang and Huazhong Yang, Online Scheduling for FPGA Computation in the Cloud , in International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2014, pp.330-333. pdf
 • Wenqiang Wang, Kaiyuan Guo, Mengyuan Gu, Yuchun Ma, Yu Wang, A Universal FPGA-based Floating-point Matrix Processor for Mobile Systems , in Proceedings of the International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2014, pp.139 - 146. pdf
 • Yuzhi Wang,Ping Ji,Borui Ye,Pengjun Wang,Rong Luo,Huazhong Yang, GoHop: Personal VPN to defend from Traffic Analysis , in Proceedings of the 16th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2014, pp.27-33 .
 • Boxun Li,Erjin Zhou,Bo Huang,Jiayi Duan,Yu Wang,Ningyi Xu,Jiaxing Zhang,Huazhong Yang, Large Scale Recurrent Neural Network on GPU , in Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2014, pp.4062 - 4069. pdf
 • Tianqi Tang, Rong Luo, Boxun Li, Hai Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Energy Efficient Spiking Neural Network Design with RRAM Devices , in Proceedings of the 14th International Symposium on Integrated Circuits (ISIC), 2014, pp.268 - 271. pdf
 • Song Yao, Xiaoming Chen, Yu Wang, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang, Efficient region-aware P/G TSV planning for 3D ICs , in Proceedings of the 15th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2014, pp.171-178. pdf

2013

 • Shuai Tao, Xiaoming Chen, Yu Wang, Yuchun Ma, Yiyu Shi, Hui Wang, Huazhong Yang, HS3DPG: Hierarchical simulation for 3D P/G network , in Proceedings of the 18th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2013, pp.509-514. pdf
 • Xiang Chen, Ji Zhu, Ziyu Wen, Yu Wang, Huazhong Yang, BER Guaranteed Optimization and Implementation of Parallel Turbo Decoding on GPU , in Proceedings of the 8th International ICST Conference on Communications and Networking in China (CHINACOM), 2013, pp.183-188. pdf
 • Zilong Wang, Sitao Huang, Lanjun Wang, Hao Li, Yu Wang, Huazhong Yang, Accelerating subsequence similarity search based on dynamic time warping distance with FPGA , in Proceedings of the ACM/SIGDA international symposium on Field programmable gate arrays (FPGA), 2013, pp.53-62. pdf
 • Xinyu Niu, José Gabriel F. Coutinho, Yu Wang and Wayne Luk, Dynamic Stencil: Effective Exploitation of Run-time Resources in Reconfigurable Clusters , in Proceedings of the International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2013, pp.214-221. pdf
 • Wenqiang Wang, Jing Yan, Ning-Yi Xu, Yu Wang and Feng-Hsiung Hsu, A Real-time High-quality Stereo Vision System on FPGA , in Proceedings of the International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2013, pp.358-361. pdf
 • Sitao Huang, Guohao Dai, Yuliang Sun, Zilong Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, DTW-Based Subsequence Similarity Search on AMD Heterogeneous Computing Platform , in IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications & IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (HPCCEUC), 2013, pp.1054-1063. pdf
 • Xiaoming Chen, Du Su, Yu Wang, Huazhong Yang, Nonzero pattern analysis and memory access optimization in GPU-based sparse LU factorization for circuit simulation , in Proceedings of the 3rd Workshop on Irregular Applications: Architectures and Algorithms (IA^3), 2013, pp.8:1-8:8. pdf slide
 • Qingbo Zheng, Xiaotian Fei, Tao Tang, Yuzhi Wang, Pengjun Wang, Wei Liu, Huazhong Yang, A hybrid, dynamic traffic-adaptive MAC protocol for Wireless Sensor Networks , in Proceeding of the 15th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2013, pp.574-578 . pdf
 • Xiaotian Fei, Qingbo Zheng, Tao Tang, Yuzhi Wang, Pengjun Wang, Wei Liu, Huazhong Yang, A reliable transfer protocol for multi-parameter data collecting in wireless sensor networks , in Proceeding of the 15th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2013, pp.569-573 . pdf
 • Yaojun Zhang and Bayram, I. and Yu Wang and Hai Li and Yiran Chen, ADAMS: Asymmetric Differential STT-RAM Cell Structure for Reliable and High-performance Applications , in Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2013, pp.9-16. pdf
 • Boxun Li, Yi Shan, Miao Hu, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Memristor-based approximated computation , in Proceedings of the International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), 2013, pp.242-247. pdf
 • Wulong Liu, Haixiao Du, Yu Wang, Yuchun Ma, Yuan Xie, Jinguo Quan, Huazhong Yang, TSV-aware topology generation for 3D clock tree synthesis , in Proceeding of the 14th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2013, pp.300-307. pdf
 • Xin Li, Wulong Liu, Haixiao Du, Yu Wang, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Whitespace-aware TSV arrangement in 3D clock tree synthesis , in Proceeding of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2013, pp.115-120. pdf
 • Qingyu Liu, Yuchun Ma, Yu Wang, Wayne Luk, Jinian Bian, RALP: Reconvergence-aware layer partitioning for 3D FPGAs. , in Proceeding of the International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig), 2013, pp.1-6. pdf
 • Wulong Liu, Tao Zhang, Xue Han, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, Design Methodologies for 3D Mixed Signal Integrated Circuits: a Practical 8-bit SAR ADC Design Case , in 51st ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC) Work-in-Progress (WIP), 2013. pdf

2012

 • Brahim Betkaoui, Yu Wang, David B Thomas, Wayne Luk, A reconfigurable computing approach for efficient and scalable parallel graph exploration , in Proceedings of the IEEE 23rd International Conference on Application-Specific Systems, Architectures and Processors (ASAP), 2012, pp.8-15. pdf
 • Jing Xie, Yu Wang, Yuan Xie, Yield-aware time-efficient testing and self-fixing design for TSV-based 3D ICs , in Proceedings of the 17th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2012, pp.738-743. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, An adaptive LU factorization algorithm for parallel circuit simulation , in Proceedings of the 17th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2012, pp.359-364. pdf slide
 • Zuowei Li, Yuchun Ma, Qiang Zhou, Yici Cai, Yu Wang, Tingting Huang, Yuan Xie, Thermal-aware power network design for ir drop reduction in 3d ics , in Proceedings of the 17th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2012, pp.47-52. pdf
 • Ling Ren, Xiaoming Chen, Yu Wang, Chenxi Zhang, Huazhong Yang, Sparse LU factorization for parallel circuit simulation on GPU , in Proceedings of the 49th Annual Design Automation Conference (DAC), 2012, pp.1125-1130. pdf slide
 • Wujie Wen, Yaojun Zhang, Yiran Chen, Yu Wang, Yuan Xie, PS3-RAM: a fast portable and scalable statistical STT-RAM reliability analysis method , in Proceedings of the 49th Annual Design Automation Conference (DAC), 2012, pp.1191-1196. pdf
 • Zhaoran Wang, Yu Zhang, Xiaotao Chang, Xiang Mi, Yu Wang, Kun Wang, Huazhong Yang, Pub/Sub on stream: a multi-core based message broker with QoS support , in Proceedings of the 6th ACM International Conference on Distributed Event-Based Systems (DEBS), 2012, pp.127-138. pdf
 • Brahim Betkaoui, Yu Wang, David B Thomas, Wayne Luk, Parallel FPGA-based all pairs shortest paths for sparse networks: A human brain connectome case study , in Proceedings of 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), 2012, pp.99-104. pdf
 • Yi Shan,Zilong Wang,Wenqiang Wang,Yuchen Hao,Yu Wang,Kuen Hung Tsoi,Wayne Luk,Huazhong Yang, FPGA based memory efficient high resolution stereo vision system for video tolling , in Proceedings of the International Conference on the Field-Programmable Technology (FPT), 2012, pp.29-32. pdf
 • Mo Xu, Xiaorui Zhang, Yu Wang, Ling Ren, Ziyu Wen, Yi Xu, Gaolang Gong, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Probabilistic brain fiber tractography on gpus , in Proceedings of the IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops PhD Forum (IPDPSW), 2012, pp.742-751. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, Parallel Circuit Simulation on Multi/Many-core Systems , in Proceedings of the IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & PhD Forum (IPDPSW), 2012, pp.2530-2533. pdf
 • Guangyu Sun, Yaojun Zhang, Yu Wang, Yiran Chen, Improving energy efficiency of write-asymmetric memories by log style write , in Proceedings of the ACM/IEEE international symposium on Low power electronics and design (ISLPED), 2012, pp.173-178.
 • Hong Luo, Yu Wang, Yu Cao, Yuan Xie, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Temporal performance degradation under RTN: Evaluation and mitigation for nanoscale circuits , in Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2012, pp.183-188. pdf

2011

 • Wei Wu,Yi Shan,Xiaoming Chen,Yu Wang,Huazhong Yang, FPGA accelerated parallel sparse matrix factorization for circuit simulations , in Proceedings of the Reconfigurable Computing: Architectures, Tools and Applications (ARC), 2011, pp.302-315. pdf
 • Bei Yu, Sheqin Dong, Yuchun Ma, Tao Lin, Yu Wang, Song Chen, Satoshi Goto, Network flow-based simultaneous retiming and slack budgeting for low power design , in Proceedings of the 16th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2011, pp.473-478. pdf
 • Kan Wang, Yuchun Ma, Sheqin Dong, Yu Wang, Xianlong Hong, Jason Cong, Rethinking thermal via planning with timing-power-temperature dependence for 3D ICs , in Proceedings of the 16th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2011, pp.261-266. pdf
 • Wulong Liu, Yu Wang, Wei Liu, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang, On-chip Hybrid Power Supply System for Wireless Sensor Nodes , in Proceedings of the 16th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2011, pp.43-48. pdf
 • Binjie Song, Shan Zeng, Yuchun Ma, Ning Xu, Yu Wang, Tree-Based Partitioning Approach for Network-on-Chip Synthesis , in Proceedings of the 12th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (CAD/CG) , 2011, pp.465-470.
 • Tianji Wu, Di Wu, Yu Wang, Xiaorui Zhang, Hong Luo, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Gemma in April: A matrix-like parallel programming architecture on OpenCL , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2011, pp.703-708. pdf
 • Yu Wang, Mo Xu, Ling Ren, Xiaorui Zhang, Di Wu, Yong He, Ningyi Xu, Huazhong Yang, A heterogeneous accelerator platform for multi-subject voxel-based brain network analysis , in Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2011, pp.339-344. pdf
 • Shouchun Tao, Jia Liu, Yuchun Ma, Zhigang He, Ning Xu, Yu Wang, Xianlong Hong, An ILP algorithm for voltage-island generation considering temperature in 3D-Ics , in Proceddings of the International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE), 2011, pp.3950-3953. pdf
 • Hong Luo, Xiaoming Chen, Jyothi Velamala, Yu Wang, Yu Cao, Ch, Vikas ra, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Circuit-level delay modeling considering both TDDB and NBTI , in Proceedings of the 12th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2011, pp.14-21. pdf
 • Weichen Liu, Jiang Xu, Xuan Wang, Yu Wang, Wei Zhang, Yaoyao Ye, Xiaowen Wu, Mahdi Nikdast, Zhehui Wang, A hardware-software collaborated method for soft-error tolerant mpsoc , in Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2011, pp.260-265. pdf
 • Hong Luo, Yu Wang, J Velamala, Yu Cao, Yuan Xie, Huazhong Yang, The impact of correlation between NBTI and TDDB on the performance of digital circuits , in Proceedings of the IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2011, pp.1-4. pdf

2010

 • Paul Falkenstern, Yuan Xie, Yao-Wen Chang, Yu Wang, Three-dimensional integrated circuits (3D IC) floorplan and power/ground network co-synthesis , in Proceedings of the 15th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2010, pp.169-174. pdf
 • Li Li, Yuchun Ma, Ning Xu, Yu Wang, Xianlong Hong, PS-FPG: pattern selection based co-design of floorplan and power/ground network with wiring resource optimization , in Proceedings of the 15th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2010, pp.769-774.
 • Shenghua Liu, Yuchun Ma, Xianlong Hong, Yu Wang, Simultaneous slack budgeting and retiming for synchronous circuits optimization , in Proceedings of the 15th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2010, pp.49-54.
 • Yibo Chen, Yuan Xie, Yu Wang, Andres Takach, Parametric yield driven resource binding in behavioral synthesis with multi-V th/V dd library , in Proceedings of the 15th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2010, pp.781-786. pdf
 • Yu Wang, Yong He, Yi Shan, Tianji Wu, Di Wu, Huazhong Yang, Hardware computing for brain network analysis , in Proceedings of the 2nd Asia Symposium on Quality Electronic Design (ASQED), 2010, pp.219-222. pdf
 • Yi Shan, Bo Wang, Jing Yan, Yu Wang, Ningyi Xu, Huazhong Yang, FPMR: MapReduce framework on FPGA , in Proceedings of the 18th Annual ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA), 2010, pp.93-102. pdf
 • Jing Yan, Ning-Yi Xu, Xiong-Fei Cai, Rui Gao, Yu Wang, Rong Luo, Feng-Hsiung Hsu, LambdaRank acceleration for relevance ranking in web search engines , in Proceedings of the 18th Annual ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA), 2010, pp.285-285.
 • Zhigang He, Yuchun Ma, Ning Xu, Yu Wang, Xianlong Hong, On handling fixed blocks in incremental fixed-outline floorplanning , in International Conference on Communications, Circuits and Systems (ICCCAS), 2010, pp.876-880.
 • Zeng Wang, Yuchun Ma, Sheqin Dong, Yu Wang, Xianlong Hong, Incremental I/O planning with white space redistribution for flip-chip design , in International Conference on Communications, Circuits and Systems (ICCCAS), 2010, pp.866-870.
 • Yao Wang, Yu Wang, Jiang Xu, Huazhong Yang, Performance Evaluation of On-Chip Sensor Network (SENoC) in MPSoC , in Proceedings of the International Conference on Green Circuits and Systems (ICGCS), 2010, pp.323-327. pdf
 • Shuai Tao, Yu Wang, Jiang Xu, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang, Simulation and analysis of P/G noise in TSV based 3D MPSoC , in Proceedings of the International Conference on Green Circuits and Systems (ICGCS), 2010, pp.573-577. pdf
 • Yuchun Ma, Kan Wang, Sheqin Dong, Yu Wang, Xianlong Hong, Thermal effects of leakage power in 3D ICs , in Proceedings of the International Conference on Green Circuits and Systems (ICGCS), 2010, pp.578-583. pdf
 • Di Wu, Tianji Wu, Yi Shan, Yu Wang, Yong He, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Making human connectome faster: GPU acceleration of brain network analysis , in Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), 2010, pp.593-600. pdf
 • Tianji Wu, Bo Wang, Yi Shan, Feng Yan, Yu Wang, Ningyi Xu, Efficient pagerank and spmv computation on amd gpus , in Proceedings of the 39th International Conference on Parallel Processing (ICPP) , 2010, pp.81-89. pdf
 • Yi Shan, Tianji Wu, Yu Wang, Bo Wang, Zilong Wang, Ningyi Xu, Huazhong Yang, FPGA and GPU implementation of large scale SpMV , in Proceedings of the IEEE 8th Symposium on Application Specific Processors (SASP) , 2010, pp.64-70. pdf

2009

 • Li Li, Yuchun Ma, Ning Xu, Yu Wang, Xianlong Hong, Floorplan and Power/Ground network co-design using guided incremental floorplanning , in Proceedings of the IEEE 8th International Conference on ASIC (ASICON), 2009, pp.747-750. pdf
 • Fubing Mao, Yuchun Ma, Ning Xu, Shenghua Liu, Yu Wang, Xianlong Hong, Congestion-driven floorplanning based on two-stage optimization , in Proceedings of the IEEE 8th International Conference on ASIC (ASICON), 2009, pp.1298-1301.
 • Michael DeBole, Krishnan Ramakrishnan, Varsha Balakrishnan, Wenping Wang, Hong Luo, Yu Wang, Yuan Xie, Yu Cao, Narayanan Vijaykrishnan, A framework for estimating NBTI degradation of microarchitectural components , in Proceedings of the Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2009, pp.455-460. pdf
 • Yu Wang, Jiang Xu, Shengxi Huang, Weichen Liu, Huazhong Yang, A case study of on-chip sensor network in multiprocessor system-on-chip , in Proceedings of the international conference on Compilers, architecture, and synthesis for embedded systems, 2009, pp.241-250.
 • Weichen Liu, Zonghua Gu, Jiang Xu, Yu Wang, Mingxuan Yuan, An efficient technique for analysis of minimal buffer requirements of synchronous dataflow graphs with model checking , in Proceedings of the 7th IEEE/ACM international conference on Hardware/software codesign and system synthesis, 2009, pp.61-70.
 • Yu Wang, Xiaoming Chen, Wenping Wang, Yu Cao, Yuan Xie, Huazhong Yang, Gate replacement techniques for simultaneous leakage and aging optimization , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2009, pp.328-333. pdf slide
 • Jing Yan, Ning-Yi Xu, Xiong-Fei Cai, Rui Gao, Yu Wang, Rong Luo, Feng-Hsiung Hsu, FPGA-based acceleration of neural network for ranking in web search engine with a streaming architecture , in Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), 2009, pp.662-665. pdf
 • Fubing Mao, Yuchun Ma, Ning Xu, Xianlong Hong, Yu Wang, Multi-objective floorplanning based on fuzzy logic , in Proceedings of the 6th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), vol.4, 2009, pp.331-335.
 • Bo Wang, Tianji Wu, Feng Yan, Ruirui Li, Ningyi Xu, Yu Wang, RankBoost Acceleration on both NVIDIA CUDA and ATI Stream platforms , in Proceedings of the 15th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), 2009, pp.284-291. pdf
 • Bo Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, Hui Wang, The NBTI impact on RF front end in wireless sensor networks , in Proceedings of the IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and Diagnosis (ICTD), 2009, pp.1-4. pdf
 • Xiaoming Chen, Yu Wang, Yu Cao, Yuchun Ma, Huazhong Yang, Variation-aware supply voltage assignment for minimizing circuit degradation and leakage , in Proceedings of the 2009 ACM/IEEE international symposium on Low power electronics and design (ISLPED), 2009, pp.39-44. pdf slide
 • Yu Wang, Xiaoming Chen, Wenping Wang, Varsha Balakrishnan, Yu Cao, Yuan Xie, Huazhong Yang, On the efficacy of input Vector Control to mitigate NBTI effects and leakage power , in Proceedings of the Quality of Electronic Design (ISQED), 2009, pp.19-26. pdf
 • Balaji Vaidyanathan, Anthony S Oates, Yuan Xie, Yu Wang, NBTI-aware statistical circuit delay assessment. , in Proceedings of the International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2009, pp.13-18. pdf
 • Yan Xu, Weichen Liu, Yu Wang, Jiang Xu, Xiaoming Chen, Huazhong Yang, On-line mpsoc scheduling considering power gating induced power/ground noise , in Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2009, pp.109-114. pdf
 • Li Li, Yuchun Ma, Ning Xu, Yu Wang, Xianlong Hong, Modern floorplanning with boundary clustering constraint , in Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 2009, pp.79-84.
 • Yu Wang, Xukai Shen, Rong Luo, Huazhong Yang, Leakage Power Reduction through Dual Vth Assignment Considering Threshold voltage Variation , in Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol.18, No.7, 2009, pp.1243-1261.
 • Balaji Vaidyanathan, Yu Wang, Yuan Xie, Cost-aware lifetime yield analysis of heterogeneous 3D on-chip cache , in Proceedings of the IEEE International Workshop on Memory Technolog (MTDT), 2009, pp.65-70. pdf
 • Guangming Yu, Yu Wang, Huazhong Yang, Hui Wang, A fast-locking all-digital phase-locked loop with a novel counter-based mode switching controller , in Proceedings of the TENCON IEEE Region 10 Conference (TENCON), 2009, pp.1-5.

Before 2008 Ends

 • Yu Wang, Kai Zhou, Zhonghai Lu, Huazhong Yang, Dynamic TDM virtual circuit implementation for NoC , in Proceedings of the IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS) , 2008, pp.1533-1536. pdf
 • Saihua Lin, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, A capacitive boosted buffer technique for high-speed process-variation-tolerant interconnect in udvs application , in Proceedings of the Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2008, pp.304-309. pdf
 • Qian Ding, Yu Wang, Hui Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Output remapping technique for soft-error rate reduction in critical paths , in Proceedings of the 9th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2008, pp.74-77. pdf
 • Xukai Shen, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Leakage power reduction through dual V th assignment considering threshold voltage variation , in Proceedings of the 7th International Conference on ASIC (ASICON), 2007, pp.1122-1125. pdf
 • Yu Wang, Hong Luo, Ku He, Rong Luo, Huazhong Yang, Yuan Xie, Temperature-aware NBTI modeling and the impact of input vector control on performance degradation , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2007, pp.546-551. pdf
 • Ku He, Rong Luo, Yu Wang, A power gating scheme for ground bounce reduction during mode transition , in Proceedings of the 25th International Conference on Computer Design (ICCD), 2007, pp.388-394.
 • Hong Luo, Yu Wang, Ku He, Rong Luo, Huazhong Yang, Yuan Xie, Modeling of PMOS NBTI effect considering temperature variation , in Proceedings of the 8th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2007, pp.139-144. pdf
 • Hong Luo, Yu Wang, Ku He, Rong Luo, Huazhong Yang, Yuan Xie, A Novel Gate-Level NBTI Delay Degradation Model with Stacking Effect , in PATMOS 2007, 2007, pp.160-170. pdf
 • Yongpan Liu, Yu Wang, Feng Zhang, Rong Luo, Hui Wang, A New Thermal-Conscious System-Level Methodology for Energy-Efficient Processor Voltage Selection , in Proceedings of the IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS) , 2006, pp.968-971. pdf
 • Yu Wang, Hui Wang, Huazhong Yang, Fine-grain Sleep Transistor Placement Considering Leakage Feedback Gate , in Proceedings of the IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS) , 2006, pp.964-967. pdf
 • Yu Wang, Yongpan Liu, Rong Luo, Huazhong Yang, Genetic Algorithm Based Fine-Grain Sleep Transistor Insertion Technique for Leakage Optimization , in ICNC 2006, 2006, pp.716-725. pdf
 • Yu Wang, Yongpan Liu, Rong Luo, Huazhong Yang, Hui Wang, Two-phase fine-grain sleep transistor insertion technique in leakage critical circuits , in ISLPED 2006, 2006, pp.238-243. pdf
 • Yu Wang, Hai Lin, Huazhong Yang, Rong Luo, Hui Wang, Simultaneous fine-grain sleep transistor placement and sizing for leakage optimization , in Proceedings of the 7th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2006, pp.723-728. pdf
 • Hai Lin, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang, Hui Wang, IR-drop Reduction Through Combinational Circuit Partitioning , in PATMOS 2006, 2006, pp.370-381. pdf

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University