Ziqian Wan (万子千)


Alumni of EEA, Tsinghua University

Contact

Email: ziqian98☺sNOSPAMMINGina·com
Phone: 13581573882

Selected Publications


Conference Papers

  • Ziqian Wan, Guohao Dai, Yun Joon Soh, Jishen Zhao, Yu Wang, An Order Sampling Processing-in-Memory Architecture for Approximate Graph Pattern Mining , 2020. pdf slide

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University