Jincheng Yu (余金城)


如图所示

Contact

Address: 清华
HomePage: 没有
Email: yujincheng☺yujNOSPAMMINGincheng·me
Phone: 18811367582
Fax: 暂无

Selected Publications


Journal Articles

  • Jincheng Yu, Guangjun Ge, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Kaiyuan Guo, Yu Wang and Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-layer CNN Accelerator For Fast Detection on FPGA , in ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), vol.11(3), No.22, 2018. pdf

Conference Papers

  • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, INCA: INterruptible CNN Accelerator for Multi-tasking in Embedded Robots , to appear in Design Automation Conference (DAC), 2020. pdf
  • Jincheng Yu, Feng Gao, Jianfei Cao, Chao Yu, Zhaoliang Zhang, Zhengfeng Huang, Yu Wang and Huazhong Yang, CNN-based Monocular Decentralized SLAM on embedded FPGA , to appear in Reconfigurable Architectures Workshop, 2020. pdf
  • Jincheng Yu, Kaiyuan Guo, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Yu Wang, and Huazhong Yang, Real-time object detection towards high power efficiency , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2018, pp.704-708. pdf
  • Jincheng Yu, Yiming Hu, Xuefei Ning, Kaiyuan Guo, Jiantao Qiu, Yu Wang, Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-Layer CNN Accelerator with Winograd Transformation on FPGA , in ICFPT 2017, 2017, pp.227-230. pdf slide

copyright 2020 © NICS Lab of Tsinghua University