Xuefei Ning (宁雪妃)


I'm currently a Ph.D. student in Tsinghua University, supervised by Prof. Huazhong Yang and Prof. Yu Wang.

Contact

Address: Room 4-205, Rohm Building, E.E. Dept., Tsinghua University, Beiijng, China
Email: NOSPAMMINGfoxdoraame☺gmail·com

Selected Publications


Preprints

  • Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture , in https://arxiv.org/abs/2003.10375, 2020. pdf
  • Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang, Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator , in https://arxiv.org/abs/2007.16118, 2020. pdf
  • Xuefei Ning, Wenshuo Li, Zixuan Zhou, Tianchen Zhao, Yin Zheng, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang, A Surgery of the Neural Architecture Evaluators , in https://arxiv.org/abs/2008.03064, 2020. pdf
  • Guyue Huang*, Jingbo Hu*, Yifan He*, Jialong Liu*, Mingyuan Ma*, Chaoyang Shen*, Juejian Wu*, Yuanfan Xu*, Hengrui Zhang*, Kai Zhong*, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, and Yu Wang, Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey , 2020. slide

Journal Articles

  • Xuefei Ning, Yin Zheng, Zhuxi Jiang, Yu Wang, Huazhong Yang, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Nonparametric Topic Modeling with Neural Inference , in Journal of Neurocomputing, vol.399, 2020, pp.296-306. pdf slide

Conference Papers

  • Shulin Zeng, Hanbo Sun, Yu Xing, Xuefei Ning, Yi Shan, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, Black Box Search Space Profiling for Accelerator-Aware Neural Architecture Search , to appear in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020), 2020.
  • Wenshuo Li, Xuefei Ning, Guangjun Ge, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture , in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020), 2020. pdf
  • Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang, A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS , to appear in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
  • Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang, DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation , in European Conference on Computer Vision, 2020. pdf slide
  • Lixue Xia, Mengyun Liu, Xuefei Ning, Krishnendu Chakrabarty, Yu Wang, Fault-Tolerant Training with On-Line Fault Detection for RRAM-Based Neural Computing Systems , in DAC, 2017. pdf

copyright 2020 © NICS Lab of Tsinghua University